Referent (SP 15 Jelenia Góra) - BIP - Szkoły i placówki wychowawcze miasta Jelenia Góra
Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

wybrany kandydat: Agnieszki Zoldi, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Szkoła Podstawowa nr 15
w Jeleniej Górze
ul. Kamiennogórska 9
58-570 Jelenia Góra

stanowisko referent ds. administracji
Dyrektor szkoły informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:
L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Agnieszka Zoldi Jelenia Góra

Uzasadnienie dokonania wyboru:
Pani Agnieszka Zoldi spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
W wysokim stopniu spełnia wymagania ze znajomości zagadnień podstawowych
oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.Wytworzył: Joanna Piela (20 czerwca 2018)
Wprowadził: Joanna Piela (20 czerwca 2018, 12:26:12)stanowisko:

Referent

miejsce pracy: SP 15 Jelenia Góra
termin składania dokumentów: 19 czerwca 2018  15:00OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

referent ds. administracji w Szkole Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze

 


1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016. poz.902 tj. z dnia 24.06.2016 r.)

Jest obywatelem polskim

Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

Wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe

Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku

 

2. Wymagania dodatkowe

Znajomość zagadnień prawa oświatowego: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz.1943 tj. z dnia 02.12.2016 r.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60)

Znajomość obsługi komputera i programów biurowych

Umiejętność redagowania pism urzędowych

Komunikatywność i otwartość, umiejętność współpracy, odpowiedzialność, samodzielność

i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań

 
3. Zakres obowiązków:

3.1 Kancelaria ogólna

 

 prowadzenie zasobów kancelaryjnych zgodnie z instrukcją,

 dokonywanie odbioru, rejestracji i rozdziału korespondencji przychodzącej ( elektronicznej   i papierowej)

 przygotowanie i wysyłanie korespondencji,

 przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji , w razie potrzeby kierowanie  ich  
   do właściwych osób według kompetencji,

 terminowe zamawianie druków szkolnych: dzienników, arkuszy ocen, świadectw, itp.

 przyjmowanie faksów i przekazywanie ich treści właściwym osobom,

 gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z SIO, zgodnie z obowiązującymi  

   przepisami,

 wydawanie delegacji służbowych i prowadzenie ich rejestru,

 wykonywanie innych zadań o charakterze administracyjnym

    powierzonych przez dyrektora szkoły, prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

 prowadzenie rejestru znaczków pocztowych i biletów komunikacji miejskiej,

 bieżące sprawdzanie poczty elektronicznej i terminowe przekazywanie  informacji    

   właściwym osobom,

 prowadzenie Rejestru Zarządzeń Dyrektora Szkoły,  

 wystawianie upoważnień pracownikom szkoły ( na wniosek dyrektora szkoły),   

   dokonywanie odbioru, rejestracji i rozdziału korespondencji przychodzącej.

 

3.2 . W zakresie prowadzenia spraw uczniowskich.

• obsługa rekrutacji uczniów do szkoły, prowadzenie wszystkich spraw wynikających
z przepisów obowiązku nauki dotyczących uczniów,

• prowadzenie dokumentacji uczniów, bieżące wpisywanie danych osobowych do ksiąg                     uczniowskich, obsługa dziennika elektronicznego,

• sporządzanie list uczniów oraz bieżąca ich aktualizacja,

• sporządzanie danych i prowadzenie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej,

• wydawanie, prolongowanie i prowadzenie ewidencji legitymacji uczniowskich,

• wydawanie uczniom zaświadczeń o odbywaniu nauki,

• sporządzanie duplikatów świadectw zgodnie z obowiązującymi przepisami,

• zamawianie, zakup i ewidencja druków z zakresu dokumentacji uczniowskiej,

• przygotowywanie wszystkich spraw dotyczących egzaminów uczniów w systemie SIO
   i Vulcan,

• prowadzenie modułu uczniów w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą,      obsługa programu Sekretariat Optivum,

• prowadzenie szkolnego archiwum.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

Zatrudnienie na postawie umowy o pracę, od 1 lipca 2018r.

Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1786 z późn. zmianami oraz z regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze


5. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV

Dokument potwierdzający tożsamość, posiadane wykształcenie, kwalifikacje i  staż pracy

Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
 o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r., poz. 922 tj.)


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z kserokopiami wymaganych dokumentów należy złożyć  w sekretariacie  Szkoły  Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze przy ul. Kamiennogórskiej 9 w godz. 8.00 – 15.00
w terminie do dnia 19 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia). Oferty niekompletne i złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na stanowisko – „referent ds. administracyjnych ”.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Złożonych dokumentów nie zwracamy.

Wymagane oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze i na stronie  BIP.


 Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia oferty bez uzasadnienia.

Pozyskane dane obejmuje ochrona danych osobowych, po rozstrzygnięciu konkursu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

 Wytworzył: Joanna Piela (5 czerwca 2018)
Opublikował: Joanna Piela (5 czerwca 2018, 09:15:40)

Ostatnia zmiana: Joanna Piela (20 czerwca 2018, 12:26:13)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 235

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij