Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Maria Janina Zwolennik, Bolków 
uzasadnienie wyboru: Spełnia wymogi formalne. Posiada doświadczenie i wiedzę niezbędną do zajmowania stanowiska Głównego Księgowego


Wytworzył: Elwira Kozak (31 sierpnia 2018)
Wprowadził: Roman Sobczak (31 sierpnia 2018, 14:39:16)stanowisko:

Główny Księgowy

miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 16 sierpnia 2018  14:00stanowisko: Główny Księgowy     
miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze 
termin składania dokumentów:  do 16 sierpnia 2018 r. do godz. 14.00

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.
 
I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Jeleniej Górze
Al. Jana Pawła II 25
58-506 Jelenia Góra
tel. 75 75 228-81

 
Wymiar czasu pracy : 1 etat
 
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 
II. Określenie stanowiska urzędniczego: Główny Księgowy
 
III. Określenie wymagań niezbędnych: (formalnych)
 
Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54
ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/ następujące niezbędne wymagania:
 
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają 
zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa 
polskiego; 
 
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
 
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada
co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 
IV .Wymagania dodatkowe:(będące przedmiotem oceny): 

1 Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad
   gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 
2. Znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS Office.
 
3. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych,          sprawozdawczych i bankowych;
 
4. Posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu jednostki
    organizacyjnej samorządu powiatowego;
 
5. Posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień,              planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 
6. Posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu            zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
 
V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1) Prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze                zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki.
 
3) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
    finansowym;
 
4) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
    operacji gospodarczych i finansowych;
 
5) Przygotowywanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków;
 
6) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych;
 
7) Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,
    wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków;
 
8) Roczne planowanie budżetu i analiza realizowanych zadań;
 
9)  Szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi przydział czynności.
 
VI. Wymagane dokumenty:
 
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzające zdobyte              wykształcenie.
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska                  głównego księgowego.
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
7. Kserokopie świadectw pracy.
8. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.
9. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z       pełni praw publicznych.
11. Kserokopia dowodu osobistego.
12. Podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych     w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z             dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r., poz. 922 tj.)
 
VII. Inne informacje:
 
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 16.08.2018 r. godz. 14.00  na adres : Zespół Szkół   Ogólnokształcących i Technicznych 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 25, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – Główny księgowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze”
2. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze w dniu 17 sierpnia 2018r. o godz. 10.00
4.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:75 75 228-81.
5. Kandydaci , których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani:
6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://edukacja.bip.jeleniagora.pl  oraz na tablicy informacyjnej w  Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze
 
 
 
                                                                                                                     Dyrektor Szkoły
                                                                                                                       Elwira Kozak 
 

Wytworzył: Elwira Kozak (18 czerwca 2018)
Opublikował: Roman Sobczak (19 czerwca 2018, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Roman Sobczak (31 sierpnia 2018, 14:39:16)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 491

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij