Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Kamila Szymanowska, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: W związku z konkursem na stanowisko specjalista ds. płac w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze, dyrektor placówki informuje co następuje: postanowiono zatrudnić kandydatkę na stanowisko specjalisty ds. płac Panią Kamilę Szymanowską, która spełnia wymagania niezbędne oraz dodatkowe na w/w stanowisku.


Wytworzył: Elwira Kozak (12 października 2018)
Wprowadził: Roman Sobczak (12 października 2018, 10:30:07)stanowisko:

Specjalista ds. płac

miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 28 września 2018  14:00stanowisko: Specjalista ds. płac
miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: do 28 września 2018r. do godz. 14.00

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko: specjalisty ds. płac

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze
Al. Jana Pawła II 25
Tel. 75 75 228 81

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. praca na pełny etat, w wymiarze 8 godzin,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym
3. praca administracyjno-biurowa z narażeniem na sytuacje stresujące;
4. większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
5. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w      sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 z późn.zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników ZSOiT w Jeleniej Górze.

II. Niezbędne kwalifikacje kandydata:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. cieszy się nieposzlakowaną opinia,
5. posiada znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów dotyczących podatków,
6. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i 4 lata praktyki na podobnym stanowisku lub średnie ekonomiczne i 5 lat praktyki na podobnym stanowisku
7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Kwalifikacje dodatkowe:

1. samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy na stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista,
2. znajomość programów komputerowych Word i Excel, Pakiet Optivum Vulcan,
3. obsługa urządzeń biurowych,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości budżetowej.
2. Kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę naliczania wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń wynikających z zawartych umów o pracę.
3. Sporządzanie listy płac pracowników szkoły.
4. Obsługa programu płacowego „Vulcan”.
5. Obsługa programu bankowego „Esobig”-wykonywanie operacji bezgotówkowych związanych z wynagrodzeniami pracowników, zakupami oraz pozyskiwanie z banku informacji dotyczących stanu środków na koncie szkoły.
6. Obsługa programu „Płatnik”- przesyłanie informacji związanych z rejestrowaniem i wyrejestrowywaniem pracowników, sporządzanie informacji rozliczeniowych na obowiązujących drukach RMUA dotyczących wysokości odprowadzanych składek.
7. Obsługa EPUa.
8. Prowadzenie comiesięcznych rozliczeń dotyczących podatków od osób fizycznych oraz podatku VAT.
9. Kontrola rachunków pod względem formalnym i rachunkowym.
10. Dokonywanie terminowych opłat za zakupy towarów i świadczone usługi.
11. Wystawianie faktur VAT dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych wynajmujących pomieszczenia w siedzibie szkoły oraz obsługa programu SIGID.
12. Sporządzanie druków Rp-7 dla pracowników ubiegających się o świadczenie emerytalne lub ponowne przeliczenie świadczenia.
13. Naliczanie wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”, nagród jubileuszowych oraz nagród dyrektora.
14. Sporządzanie rozliczeń podatkowych dla pracowników na drukach PIT-11.
15. Sporządzanie rozliczenia rocznego podatku PIT _4R i PIT-8AR.
16. Przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw ostatecznie załatwionych.
17. Przygotowywanie sprawozdań, zestawień, analiz finansowo-księgowych wymaganych przez organ prowadzący, zewnętrzne instytucje kontrolne i dyrektora szkoły.
18. Obsługa księgowa ZFŚS;
19. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
20. Współpraca z przewodniczącą komisji ds. pomocy materialnej uczniom w zakresie stypendiów unijnych i socjalnych.
21. Udział w szkoleniach bhp i p/poż.
22. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż.
23. Realizacja obowiązków pracownika samorządowego.
24. Wykonywanie innych czynności służbowych nie wyszczególnionych w niniejszym zakresie, a wynikających z przepisów dotyczących danego stanowiska pracy zleconych przez Dyrektora oraz Głównego Księgowego,
25. Bieżące zapoznawanie się ze zmianą przepisów dotyczących wykonywania powierzonych obowiązków służbowych,
26. Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawie o ochronie danych osobowych,
27. Obsługa interesantów z zewnątrz i z wewnątrz szkoły z udzielaniem informacji wynikających z zakresu czynności.

IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny. 
3. Kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie. 
4. Kwestionariusz osobowy. 
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska specjalisty ds. płac.. 
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
7. Kserokopie świadectw pracy. 
8. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje. 
9. Oświadczenie kandydata o niekaralności. 
10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych. 
11. Podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r., poz. 922) 

V. Inne informacje: 

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 28.09.2018 r. godz. 14.00 na adres : Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 25, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. płac w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze” 
2. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze w dniu 02 października 2018r. o godz. 10.00 
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :75 75 228-81. 
5. Kandydaci , których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani. 
6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://edukacja.bip.jeleniagora.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze Dyrektor Szkoły 
   Elwira Kozak

Wytworzył: Elwira Kozak (30 sierpnia 2018)
Opublikował: Roman Sobczak (30 sierpnia 2018, 12:55:37)

Ostatnia zmiana: Roman Sobczak (12 października 2018, 10:30:07)
Zmieniono: aktyalizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 304

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij