Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

wybrany kandydat: Anna Zarówna, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Spełniła wymagania formalne


Wytworzył: Janina Ofman (30 października 2018)
Wprowadził: Robert Moszak (5 listopada 2018, 14:10:01)stanowisko:

Główny Księgowy

miejsce pracy: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2
termin składania dokumentów: 29 października 2018  15:00Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze
im. Stanisława Staszica
ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.
 
I.                   Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
 
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze
ul. 1 Maja 39/41
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 64-23-900
 
Wymiar czasu pracy : 1 etat
 
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 
II.                Określenie stanowiska urzędniczego: Główny Księgowy
 
III.             Określenie wymagań niezbędnych: (formalnych)
 
Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54
ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/ następujące niezbędne wymagania:
 
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają
zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa
polskiego;
 
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
 
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada
co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 
 
 
 
 
IV. Wymagania dodatkowe:(będące przedmiotem oceny):
1 Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 
2. Znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS Office.
 
3. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych;
 
4. Posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu jednostki
organizacyjnej samorządu powiatowego;
 
5. Posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 
6. Posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
 
V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1) Prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki.
 
3) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym;
 
4) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych;
 
5) Przygotowywanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków;
 
6) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych;
 
7) Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,
wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków;
 
8) Roczne planowanie budżetu i analiza realizowanych zadań;
 
9)  Szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi przydział czynności.
 
VI. Wymagane dokumenty:
 
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie.
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego.
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
7. Kserokopie świadectw pracy.
8. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.
9. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
11. Kserokopia dowodu osobistego.
12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) oraz z Ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458/;
 
VII. Inne informacje:
 
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
     29.10. 2018 r. godz. 15.00 na adres : Zespół Szkół  Licealnych i Zawodowych Nr 2 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja   
     39/41, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy
     – Główny księgowy w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze”
2. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Otwarcie ofert nastąpi w  Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze
    w dniu 30.10.2018 r. o godz. 10.00.
5.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 75 64 23 900.
6. Kandydaci , których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani:
7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej            
     http://edukacja.bip.jeleniagora.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Licealnych                
     i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze
 
 
 
 
                                                                                                                     Dyrektor Szkoły
mgr Danuta Pawłowicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Janina Ofman (17 października 2018)
Opublikował: Robert Moszak (17 października 2018, 11:37:34)

Ostatnia zmiana: Robert Moszak (5 listopada 2018, 14:10:01)
Zmieniono: Wynik konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 137

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij