Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

uzasadnienie wyboru: nie znaleziono adekwatnych kandydatów


Wytworzył: mgr Paweł Denoga (31 października 2018)
Wprowadził: Damian Pieniądz (5 kwietnia 2019, 11:03:14)stanowisko:

Główny Księgowy

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 31 października 2018  14:00stanowisko: Główny Księgowy
miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: do 31 X 2018 r. do godz. 14.00 

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO. 

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): 

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze 
ul. Leśna 5
58-560 Jelenia Góra 
tel. 75 75 474 20

Wymiar czasu pracy : 1 etat 

Rodzaj umowy: umowa o pracę. 

II. Określenie stanowiska urzędniczego: Główny Księgowy 

III. Określenie wymagań niezbędnych: (formalnych) 

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 
ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/ następujące niezbędne wymagania: 
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiejlub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniajązatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwapolskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; 

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego; 

5) spełnia jeden z poniższych warunków: 

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku; 

IV .Wymagania dodatkowe:(będące przedmiotem oceny):
1 Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych; 

2. Znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS Office.3. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych,sprawozdawczych i bankowych; 

4. Posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego;5. Posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz,zestawień,planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia; 

6. Posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista. 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) Prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki. 

3) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 

4) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 

5) Przygotowywanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków; 

6) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych; 

7) Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków; 

8) Roczne planowanie budżetu i analiza realizowanych zadań;
9) Szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi przydział czynności. 

VI. Wymagane dokumenty: 
1. Życiorys (CV). 
2. List motywacyjny. 
3. Kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie. 
4. Kwestionariusz osobowy. 
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego. 
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach. 
7. Kserokopie świadectw pracy. 
8. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje. 
9. Oświadczenie kandydata o niekaralności. 
10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych. 
11. Kserokopia dowodu osobistego. 
12. Podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r., poz. 922 tj.)

VII. Inne informacje:1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 31.10 .2018 r. godz. 14.00 na adres : Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, 58-560 Jelenia Góra, al. Leśna 5, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – Główny księgowy w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze” 
2. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w dniu 5 listopada 2018r. o godz. 10.00
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:75 75 474 22 lub 74 75474 24 
5. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani;6. Dokumenty aplikacyjne mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie. 
7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://edukacja.bip.jeleniagora.pl/?app=nabor&status=3&sid= oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Dyrektor Szkoły
Paweł Dernoga

Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (18 października 2018)
Opublikował: Damian Pieniądz (19 października 2018, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Damian Pieniądz (5 kwietnia 2019, 11:03:14)
Zmieniono: zamknięcie oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 236

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij