Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Referent ds administracyjnych

miejsce pracy: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 8 lutego 2019  14:00DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII 
W JELENIEJ GÓRZE

 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze :

 - Referent ds. administracyjnych (1 etat). Zatrudnienie na czas zastępstwa, docelowo na czas nieokreślony.

 WARUNKI NABORU

 Wymagania formalne:

Wymagania niezbędne na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 936):

-obywatelstwo polskie,

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

-wykształcenie co najmniej średnie umożliwiające podjęcie pracy na w/w stanowisku,

-dobra znajomość obsługi komputera (standardowe edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, organizacyjne, poczta elektroniczna),

-znajomość przepisów prawa oświatowego (m.in. Karty Nauczyciela), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych,

-umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

-stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku referenta.

 Wymagania dodatkowe:

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

-kultura osobista,

-umiejętność dobrej organizacji pracy,

-pracowitość, uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność,

-rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,

-umiejętność pracy w zespole,

-umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres,

-doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

-znajomość obsługi programu Kadry firmy Vulcan,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-Prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych.

-Sporządzanie wszelkich umów o pracę.

-Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów

dotyczących zatrudnienia pracowników, do których wydawania pracodawca jest

zobowiązany przepisami prawa.

-Prowadzenie ewidencji delegacji, kart drogowych, obecności pracowników

-Ustalanie prawa do urlopów i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.

-Przygotowywanie i pisanie pism.

-Archiwizowanie dokumentacji kadrowej.

-Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników.

-Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń bhp i ppoż., kontrola ich aktualności.

-Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami (m.in. GUS, SIO, Urząd Miasta Jelenia Góra)

-Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.

-Prowadzenie wykazu pism przychodzących i wychodzących ze szkoły.

-Przyjmowanie interesantów, udzielanie im informacji.

-Prowadzenie księgi ewidencji uczniów i księgi wychowanków.

-Inne prace zlecone przez przełożonego wynikające z potrzeb szkoły.

 Warunki pracy i płacy:

Wymiar czasu pracy: 1 etat

-Warunki płacy: wynagrodzenie wg Regulaminu wynagradzania pracowników  niebędących nauczycielami w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Jeleniej Górze

-Miejsce pracy: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9

-Zatrudnienie na stanowisku: referent ds. administracyjnych

-Zatrudnienie: umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

 Wymienione niżej dokumenty lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie należy składać osobiście u dyrektora lub w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze ul. Sprzymierzonych 9

 -CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych – Dz. U  nr 133,poz 883 ).

-list motywacyjny,

-oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe ( osoba, która w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia – przedstawia informację z Krajowego Rejestru Karnego )

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy ( oryginały do wglądu ),

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska

-kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. Jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnień o których mowa jest w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  w Jeleniej Górze  nie przekracza 6%

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem „Konkurs na stanowisko referent ds. administracyjnych” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Jeleniej Górze

 Ostateczny termin, do którego muszą być złożone ww. dokumenty określa się na
                                    08 luty  2019 r. do godziny 14 00 .

  Kandydaci spełniający wymogi niniejszej oferty zostaną poinformowani telefonicznie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej najpóźniej do dnia 14 lutego 2019 r. do  godziny 15.00

 Oferty nie zakwalifikowane będą do odbioru w sekretariacie do dnia 15 lutego 2019 r. – nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 Oferty, które wpłyną do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Jelenia Góra 

                                                                                     Dyrektor

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Jacek Fortuna

 Jelenia Góra 23-01-2019r.


Wytworzył: Marzena Grabowska (23 stycznia 2019)
Opublikował: Małgorzata Kołodyńska (23 stycznia 2019, 10:51:32)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kołodyńska (24 stycznia 2019, 11:59:45)
Zmieniono: zmiana załacznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1032

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij