Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

nauczyciel języka angielskiego

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 26 sierpnia 2019  14:00

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO


Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej

w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Nauczyciela języka angielskiego

wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu
informacje o umowie: umowa o pracę


I. Wymagania formalne:

1. posiadanie tytułu magistra z wykształceniem kierunkowym język angielski oraz przygotowanie
pedagogiczne
,

2. doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego,

3. gotowość podjęcia pracy od dnia 1 września 2019 r.

4. posiadanie obywatelstwa polskiego,

5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,

6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7. nie była karana za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.


II. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność stosowna odpowiednich metod i form pracy z uczniem

2.umiejętność planowania i wykonywania czynności dydaktyczno - wychowawczych,
3. umiejętność prowadzenia zajęć wspierających rozwój ucznia,

4. umiejętność prowadzenia dokumentacji obowiązującej nauczyciela,

5. umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,

6. znajomość przepisów prawa oświatowego,

7. umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,

8. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana pracę,

9. posiadanie predyspozycji do pracy z młodzieżą,

10. prezentowanie wysokiej kultury osobistej,

11. przestrzeganie norm moralnych,

12. dyspozycyjność, sumienność i obowiązkowość,


III. Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko nauczyciela języka angielskiego,

2. życiorys zawodowy (CV) ze szczególnym uwzględnieniem dorobku i doświadczenia ,

3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – w tym, że nie toczy się
przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem
się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela języka angielskiego – zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.)


IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) Termin:
do 26 sierpnia 2019 r. godz. 14.00
2) Sposób:
Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „nabór na stanowisko
nauczyciela języka angielskiego
w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze”,
3
) Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób
w sekretariacie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze,
58-560 Jelenia Góra ul. Leśna 5 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego .
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu szkoły.


Inne informacje
1) Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
2) Otwarcie ofert nastąpi dnia
26.08.2019r. o godz. 15.00
3) Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224,z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
4) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
5) Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
6) Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
7) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra ul. Leśna 5 oraz na tablicy informacyjnej szkoły.
8) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

9) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75-75 474 22 lub 75-75 474 36

Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji

skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Dyrektor
Paweł Dernogametryczka


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (13 sierpnia 2019)
Opublikował: Damian Pieniądz (14 sierpnia 2019, 11:40:04)

Ostatnia zmiana: Damian Pieniądz (14 sierpnia 2019, 11:47:24)
Zmieniono: przyspieszenie czasu aktywacji ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 434