Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

wybrany kandydat: Sylwester Poniatowski, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: kandydat wykazał wystarczające kwalifikacje i umiejętności do tego stanowiska


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (28 sierpnia 2019)
Wprowadził: Damian Pieniądz (3 czerwca 2020, 10:27:53)stanowisko:

nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 26 sierpnia 2019  14:00

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO


Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej

w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Nauczyciela wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

wymiar zatrudnienia: 1,0 etatu
informacje o umowie: umowa o pracę na zastępstwo


I. Wymagania formalne:

1. wykształcenie wyższe kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne ,

2. doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego oraz edukacji dla
bezpieczeństwa

3. gotowość podjęcia pracy od dnia 1 września 2019r.

4. posiadanie obywatelstwa polskiego,

5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,

6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7. nie była karana za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.


II. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność prowadzenia zajęć wspierających rozwój sprawnościowy ucznia,

2. umiejętność planowania i wykonywania czynności dydaktyczno - wychowawczych,

3. umiejętność prowadzenia dokumentacji obowiązującej nauczyciela,

4. umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,

5. znajomość przepisów prawa oświatowego,

6. umiejętność pracy w zespole,

7. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana pracę,

8. posiadanie predyspozycji do pracy z młodzieżą,

9. prezentowanie wysokiej kultury osobistej,

10. przestrzeganie norm moralnych,

11. dyspozycyjność, sumienność i obowiązkowość,III. Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego oraz edukacji dla
bezpieczeństwa
,

2.życiorys zawodowy (CV) ze szczególnym uwzględnieniem dorobku i doświadczenia ,

3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – w tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)


IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) Termin:
do 26 sierpnia 2019 r. godz. 14.00
2) Sposób:
Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „nabór na stanowisko
nauczyciela wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa” w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze”,
3
) Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób
w sekretariacie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze,
58-560 Jelenia Góra ul. Leśna 5 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego .
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu szkoły.


Inne informacje
1) Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
2) Otwarcie ofert nastąpi dnia
26.08.2019r. o godz. 15.00
3) Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224,z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
4) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
5) Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

6) Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
7) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra ul. Leśna 5 oraz na tablicy informacyjnej szkoły.
8) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

9) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75-75 474 22 lub 75-75 474 36

Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji

skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Dyrektor
Paweł Dernogametryczka


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (13 sierpnia 2019)
Opublikował: Damian Pieniądz (14 sierpnia 2019, 11:43:11)

Ostatnia zmiana: Damian Pieniądz (3 czerwca 2020, 10:27:53)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 542