Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Bożena Ignasiak, Piechowice 
uzasadnienie wyboru: Pani Bożena Ignasiak spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie oraz odpowiedni staż pracy, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku główna księgowa


Wytworzył: Iwona Małek (31 lipca 2020)
Wprowadził: Iwona Małek (4 sierpnia 2020, 08:54:24)stanowisko:

główny księgowy

miejsce pracy: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 20 lipca 2020  12:00
Jelenia Góra,2020-06-30
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 34
58-560 Jelenia Góra
tel. 075 64-56-228, 075 64-56-248
e-mail: zsart@zsart.edu.pl
Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego
w Jeleniej Górze
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Umowa na czas określony, z możliwością zmiany na czas nieokreślony
w wymiarze : pełny wymiar
Wymagania niezbędne
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych / tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869./:
1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. Spełnia jeden z poniższych warunków :
 ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie, lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,
 ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Wymagania dodatkowe :
1. Biegła znajomość pakietu Office
2. Znajomość księgowości budżetowej
3. Znajomość komputerowych programów księgowych /Vulcan- Sigma, Płatnik, system bankowości/,
4. Znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa oświatowego,
5. Znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach budżetowych,
6. Znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego i ZUS w jednostkach budżetowych,
7. Umiejętność sporządzania sprawozdań w jednostkach budżetowych,
8. Cechy osobowości : odpowiedzialność, sumienność i staranność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działania,
Zakres wykonywania zadań na stanowisku :
1. Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych, polegające zwłaszcza na :
 sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający :
a) właściwy przebieg operacji gospodarczych,
b) ochronę mienia Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego
 bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający :
a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
b) terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
2. Prowadzenie gospodarki finansowej Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na :
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad budżetu,
b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych
c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań .
3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych
4. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczącej prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów / dowodów księgowych/, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
5. Opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiz.
Wymagane dokumenty
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kopie dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje,
5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach / kopie/,
6. kserokopie świadectw pracy, potwierdzające pracę w księgowości,
7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie o posiadaniu pełni praw obywatelskich i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru,
10. /inne/ opinie lub referencje,
Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego, w kadrach w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego ul. Cieplicka 34 w dni robocze od godz. 8ºº do 15ºº,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 Lipca 2020r. r.
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane po zakończonym postępowaniu konkursowym.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .
Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, upowszechniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Szkole .
Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania / w rozumieniu Przepisów Kodeksu Cywilnego/.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania naborowego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r / oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /(tj. Dz. U. 2016 r. poz. 902 z późn. zm /”.
Uwaga:
Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia
kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
Jelenia Góra,2020-07-01
Anna Szydłowska_ Robak
Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego

metryczka


Wytworzył: Anna Szydłowska-Robak (1 lipca 2020)
Opublikował: Iwona Małek (1 lipca 2020, 10:26:51)

Ostatnia zmiana: Iwona Małek (4 sierpnia 2020, 08:54:24)
Zmieniono: Ogłoszenie wyników konkursu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 228