Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Starszy referent ds. biurowo-księgowych

miejsce pracy: ZSLiZ nr 2 w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 4 września 2020  12:00
 
ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2
W JELENIEJ GÓRZE
OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO
STARSZY REFERENT  DS. BIUROWO- KSIĘGOWYCH W WYMIARZE 1/2 ETATU
 
Wymagania niezbędne:
1.wykształcenie wyższe  lub  średnie ekonomiczne
2. co najmniej trzy letni staż pracy w obszarze finansów i księgowości
3.znajomość przepisów o systemie oświaty
4.znajomość zasad rachunkowości
5.dobra znajomość Office (WORD i Excel)
4.zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 
Wymagania dodatkowe:
1.dyspozycyjność
2.umiejętność współpracy z zespołem ludzkim.
3.odpowiedzialność
4.umiejętność redagowania pism urzędowych
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.prowadzenie spraw RODO.
2.prowadzenie kasy szkoły.
3.wystawianie dokumentów sprzedaży za wykonane usługi.
4. weryfikacja dokumentacji księgowej pod względem formalnym.
5. prowadzenie rejestrów VAT.
6. wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
 
Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV),
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia świadectw – do wglądu 
   oryginały),
4.doświadczenie zawodowe (kserokopia świadectw pracy)  ,
5.inne kwalifikacje i umiejętności (dokumentacja),
6. oświadczenie kandydata o niekaralności.
 
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1)Termin:  do 04 września  2020 r. do godz.12:00
2)Sposób:
Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko REFERENT DS. BIUROWO-KSIEGOWYCH w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2    w Jeleniej Górze.
 3)Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 39/41 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze.
 Inne informacje
 1) Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2  w Jeleniej Górze
     po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez   kompletu
     wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane
 2) Otwarcie ofert nastąpi dnia 04 września 2020r. o godz. 14.00.
3)  Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
     poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku  polskim.   4)Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu 
    naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
5) Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
6) Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną                                         
    dołączone do akt osobowych.
7)Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie   
   internetowej Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2  w Jeleniej Górze oraz na 
   tablicy informacyjnej szkoły.
8)Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez 
   zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane 
  dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
9)Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75-6423900 wew.901 lub 918
 
 
 
                                                                                                           DYREKTOR
                                                                                                           mgr Danuta Pawłowicz

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Fang (20 sierpnia 2020)
Opublikował: Agnieszka Fang (21 sierpnia 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 781