Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Elżbieta Sielezin, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Panie Elżbieta wykazała umiejętności i kwalifikacje niezbędne do pracy na omawianym stanowisku.


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (8 września 2020)
Wprowadził: Damian Pieniądz (9 września 2020, 13:45:27)stanowisko:

nauczyciel języka polskiego

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2020  12:00
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej

w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Nauczyciela języka polskiego

wymiar zatrudnienia: 1,0 etatu
liczba etatów 1

I. Wymagania formalne:

1. posiadanie tytułu magistra z wykształceniem kierunkowym język polski,

2. doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela języka polskiego

3. gotowość podjęcia pracy od dnia 1 września 2020r.

4. posiadanie obywatelstwa polskiego,

5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,

6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7. nie była karana za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.

II. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność stosowania odpowiednich metod i form pracy z uczniem,

2. umiejętność prowadzenia zajęć wspierających rozwój ucznia,

3. umiejętność planowania i wykonywania czynności dydaktyczno-wychowawczych,

4. umiejętność prowadzenia dokumentacji związanej z funkcją wychowawcy klasy,

5. umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,

6. znajomość przepisów prawa oświatowego,

7. umiejętność pracy w zespole,

8. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana pracę, rzetelność i sumienność,

9. posiadanie predyspozycji do pracy z dziećmi,

10. prezentowanie wysokiej kultury osobistej,

11. przestrzeganie norm moralnych,

12. dyspozycyjność, sumienność i obowiązkowość,

13. dążenie do rozwoju własnej wiedzy i umiejętności związanych z zawodem nauczyciela.


III. Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko nauczyciela języka polskiego,

2. życiorys zawodowy (CV) ze szczególnym uwzględnieniem dorobku i doświadczenia,

3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – w tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

5. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r, poz. 1781 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Termin: do 31 sierpnia 2020 r. godz 12.00
2) Sposób: Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać
osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5

z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko – Nauczyciel języka polskiego


Inne informacje
1) Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
2) Otwarcie ofert nastąpi dnia
31.08.2020r. o godz. 14.00
5) Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
6) Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
7) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra ul. Leśna 5
8) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

9) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75-75 474 22 lub 75-75 474 36

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dyrektor
Paweł Dernoga


metryczka


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (24 sierpnia 2020)
Opublikował: Damian Pieniądz (25 sierpnia 2020, 10:49:24)

Ostatnia zmiana: Damian Pieniądz (9 września 2020, 13:45:27)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 177