Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Marzena Bracichowicz, Mirsk 
uzasadnienie wyboru: Pani Marzena wykazała umiejętności i kwalifikacje niezbędne do pracy na omawianym stanowisku.


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (8 września 2020)
Wprowadził: Damian Pieniądz (9 września 2020, 13:46:55)stanowisko:

Wychowawca Bursy Szkolnej

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2020  12:00
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO


Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej

w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Wychowawca Bursy Szkolnej

wymiar zatrudnienia: 1,0 etatu
liczba etatów 1

I. Wymagania formalne:

1. wykształcenie wyższe kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne

2. doświadczenie w pracy na stanowisku wychowawcy ,

3. gotowość podjęcia pracy od dnia 1 września 2020 r.

4. posiadanie obywatelstwa polskiego,

5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela- wychowawcy,

6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7. nie była karana za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.


II. Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie w pracy z młodzieżą,

2. łatwość nawiązywania kontaktów z młodzieżą,
3. umiejętność prowadzenia zajęć wspierających rozwój ucznia,

4. umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,

5. znajomość przepisów prawa oświatowego,

6. umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,

7.obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana pracę,

8. posiadanie predyspozycji do pracy z młodzieżą,

9. prezentowanie wysokiej kultury osobistej,

10. dyspozycyjność, sumienność i obowiązkowość,


III. Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko wychowawcy w Busie Szkolnej ,

2. życiorys zawodowy (CV) ze szczególnym uwzględnieniem dorobku i doświadczenia ,

3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – w tym, że nie toczy się
przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

5. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r, poz. 1781 z
późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) Termin:
do 31 sierpnia 2020 r. godz 12.00
2) Sposób: Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać
osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5 z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko – Wychowawcy w Bursie Szkolnej”
Inne informacje
1) Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
2) Otwarcie ofert nastąpi dnia
31.08.2020r. o godz. 14.00
5) Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
6) Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
7) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra ul. Leśna 5 oraz na tablicy informacyjnej szkoły.
8) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

9) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75-75 474 22 lub 75-75 474 36

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Dyrektor 
Paweł Dernogametryczka


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (24 sierpnia 2020)
Opublikował: Damian Pieniądz (25 sierpnia 2020, 10:52:29)

Ostatnia zmiana: Damian Pieniądz (9 września 2020, 13:46:55)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 285