Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Alicja Ofmańska, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Pani Ofmańska w pełni spełnia kryteria wyboru


Wytworzył: Artur Kasperowicz (2 października 2020)
Wprowadził: Artur Kasperowicz (2 października 2020, 11:34:16)stanowisko:

referent do spraw kadr

miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 8
termin składania dokumentów: 25 września 2020  12:00
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W JELENIEJ GÓRZE
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Szkoła Podstawowa nr 8
58-506 Jelenia Góra
ul. Paderewskiego 13
                    ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
- referent ds. kadr- etat.
Zatrudnienie wstępnie na czas określony, docelowo na czas nieokreślony. Zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku od dnia 01.10.2020r.
                                    WARUNKI NABORU
1.     Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne, staż pracy min. 2 lata w: kadrach, niekaralność sądowa
2.     Wymagania dodatkowe:
znajomość oprogramowania Vulcan w zakresie pakietu Kadry, programu SIO, znajomość obsługi programów Word, Excel, obsługa urządzeń biurowych, komunikatywność , samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku

1.      Prowadzenie spraw pracowniczych związanych z zatrudnieniem, kontynuacją zatrudnienia, prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
2.      Prowadzenie archiwum szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami
3.      Prowadzenie i przechowywanie teczek osobowych pracowników szkoły.
4.      Udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli oraz dofinansowań z tytułu dokształcania.
5.      Sporządzanie niezbędnych wykazów pomocniczych celem obliczenia wynagrodzeń oraz wypłat innych składników wynagrodzeń pracowników.
6.      Wypełnianie sprawozdań SIO z zakresu zagadnień dotyczących spraw kadrowych.
7.      Przygotowanie decyzji o wymiarze wynagrodzenia zasadniczego i dodatków pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
8.      Wydawanie legitymacji pracowniczych oraz zaświadczeń o zatrudnieniu.
9.      Przygotowanie i sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu spraw kadrowych.
10.  Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nagradzania oraz wymierzania kar porządkowych.
11.  Pilotowanie zagadnień dotyczących terminowości badań okresowych, kontrolnych, wstępnych w Medycynie Pracy oraz szkoleń BHP.
12.  Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń Dyrektora Szkoły.


Wymienione niżej dokumenty lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 mieszczącym się przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze.
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,
- dokument potwierdzający tożsamość lub potwierdzoną kserokopię,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi   
  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu  
  terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne
  skarbowe,
- świadectwo potwierdzające wymagane kwalifikacje,
- dokumenty potwierdzające staż pracy,
- inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych
  powyżej,
- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
  do realizacji procesu rekrutacji i zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o
  ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r, poz. 1781 z
  późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) a także ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r. (tekst jednolity Dz. U. z 209r. poz. 1282)
Dokumenty będące kopiami, powinny być potwierdzone w sekretariacie szkoły pod względem zgodności z oryginałem.


Oferty wraz z dokumentami należy składać:
-  osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej  Górze, ul. Paderewskiego 13 z dopiskiem „Nabór na stanowisko: referent do spraw kadrowych” 
Ostateczny termin, do którego muszą być złożone ww. dokumenty określa się na 25 wrzesień 2020r. do godziny 12.00.
Kandydaci spełniający wymogi niniejszej oferty zostaną do 28 września 2020r. zaproszeni do udziału w konkursie.Oferty nie zakwalifikowane będą do odbioru w sekretariacie szkoły do dnia 30.11.2020r- nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone

metryczka


Wytworzył: Artur Kasperowicz (15 września 2020)
Opublikował: Artur Kasperowicz (15 września 2020, 13:31:36)

Ostatnia zmiana: Artur Kasperowicz (2 października 2020, 11:34:16)
Zmieniono: wprowadzenie zwycięzcy konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 275