Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2021

stanowisko:

specjalista d/s płac

miejsce pracy: Zespół Szkół Technicznych 'Mechanik' w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 21 stycznia 2021  12:00

Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych „ Mechanik” w Jeleniej Górze
Ogłasza nabór na wolne stanowisko:
SPECJALISTY D/S PŁAC w wymiarze 1 etatu
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. Spełnienie wymagań określonych w art.6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019r.poz.1282)
2. Wykształcenie wyższe( staż pracy 4 lata) lub średnie( staż pracy 6 lat) o profilu umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty d/s płac.
3.Posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
4. Znajomość komputerowych programów księgowych: Vulcan, Płatnik, system bankowości.
5. Znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach budżetowych.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Biegła znajomość pakietu Office.
2. Znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
3. Posiada umiejętności sporządzania zestawień, analiz danych statystycznych i prognoz.
4. Cechy osobowości: odpowiedzialność, sumienność i staranność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działania.
ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU:
1. Prowadzenie pełnej dokumentacji wynagrodzeń osobowych przy pomocy programy płacowego „ Vulcan Płace”
2. Terminowe wprowadzanie do systemu bankowości elektronicznej Millenet operacji bezgotówkowych dotyczących wynagrodzeń, zakupów i innych.
3. Dokonywanie kontroli faktur i innych dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
4.Kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę naliczania wynagrodzeń zasiłków i innych świadczeń wynikających z zawartych umów o prace i umów zlecenia.
5. Obliczeni wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych.
6.Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i nagród dyrektora.
7. Sporządzanie listy płac
8. Sporządzanie odrębnej dokumentacji płacowej dotyczącej projektów unijnych.
9. Terminowe potrącanie z wynagrodzeń pracowników szkoły bądź zleceniobiorców należności komorniczych sądowych należnych składek.
10.Naliczanie i przekazywanie za każdy miesiąc składek ZUS.
11. Dokonywanie zgłoszeń, wyrejestrowywanie pracowników oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych za pośrednictwem programu” Płatnik”
12. Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzanie rocznej deklaracji dla Urzędu Skarbowego.
13. Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla wszystkich pracowników, terminowe ich przekazywanie pracownikom i Urzędom Skarbowym.
14.Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań, zestawień i analiz dotyczących spraw płacowych wymaganych przez organ prowadzący, GUS, SIO i inne.
15. Wprowadzanie i uzupełnianie bazy danych SIO o informacje księgowe i płacowe.
16. Współpraca z Głównym Księgowym przy tworzeniu rocznych planów finansowych szkoły.  
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. CV,
2. List motywacyjny,
3. Kopie dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje,
4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach / kopie/,
5. Kserokopie świadectw pracy, potwierdzające pracę w księgowości,
6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
7. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw obywatelskich i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru,
9. /Inne/ opinie lub referencje
 Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko specjalisty d/s płac, w kadrach Zespołu Szkół Technicznych „ Mechanik” ul. Obrońców Pokoju 10. w dni robocze od godz. 8ºº do 14ºº, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2021r. Złożone dokumenty nie będą zwracane po zakończonym postępowaniu konkursowym. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Technicznych „ Mechanik” po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2018r. poz. 1000/oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2016r. poz. 902 oraz z 2017r. poz. 60/
 

metryczka


Wytworzył: Monika Janiszewska (5 stycznia 2021)
Opublikował: Joanna Szwąder-Ranalli (6 stycznia 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305