Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2021

stanowisko:

Specjalista ds. kadr

miejsce pracy: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr.2 im. Stanisława Staszica, ul. 1 maja 39/41 58-500 Jelenia Góra
termin składania dokumentów: 22 stycznia 2021  15:00
Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2  im. Stanisława Staszica  w Jeleniej Górze 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : specjalista ds. kadr 

zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku od dnia 01.02.2021r. 

1.Wymagania niezbędne: 
    a) obywatelstwo polskie, 
    b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych, 
    c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   
        publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
    d) posiadanie nieposzlakowanej opinii, 
    e) wykształcenie wyższe umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku, 
    f) minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe, 
   g) dobra znajomość obsługi komputera , w szczególności  standardowych edytorów tekstu, arkuszy  
       kalkulacyjnych, poczty elektronicznej, 
   h) znajomość obsługi programów: 
       - Kadry firmy Vulcan 
       - PFRON 
      -  SIO 
      - GUS 
    i) znajomość przepisów  prawo oświatowe, Karta Nauczyciela ,Kodeks pracy, przetwarzania danych  
       osobowych, 
    j) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
    k) rzetelność , dokładność ,samodzielność, odpowiedzialność. 
  
2.Wymagania dodatkowe: 
    a) doświadczenie zawodowe na danym stanowisku, 
    b) komunikatywność , umiejętność pracy w zespole , dyspozycyjność, 
    c) wysoka motywacja do pracy. 
  
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
   -prowadzenie akt osobowych pracowników, 
   -sporządzanie umów o pracę, 
   -sporządzanie , wydawanie świadectw pracy , zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących  
    zatrudnienia pracowników , do których wydawania pracodawca jest zobowiązany przepisami    
    prawa, 
    -ustalania prawa do urlopów 
    -prowadzenie ewidencji czasu pracy, 
    -współpracowanie w zakresie rent i emerytur Rp-7 
   - prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń bhp i p ppoż., kontrola ich aktualizacji, 
   - sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników zgodnie z  
      obowiązującymi przepisami i terminami, 
  - sporządzanie sprawozdania  zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami  o ochronie  
     danych osobowych, 
  - prowadzenia zadań z zakresu administrowania bezpieczeństwa informacji (ABI), 
  - obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
  - obsługa Systemu Informacji Oświatowej (nowej i starej wersji) 
 4.Informacja o warunkach pracy: 
    -norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin, 
    -norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin, 
    -wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 30-go dnia każdego miesiąca, 
    -możliwe rozpoczęcie pracy już od 01.02.2021r. 
    
  5.Wymagane dokumenty i oświadczenia 
   a)  list motywacyjny, 
       b) życiorys zawodowy – curriculum vitae, 
      c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie , 
      d) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy, 
       e) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu,   
          przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz    
          samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo   
          skarbowe, 
       f) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 
           praw publicznych, 
   g) podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych   
     zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie   
     z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 z późn.   
     zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz.1202       
    z późn.zm.). 
6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów ofert: 
1)      Termin:  14.01.2021r.-22.01.2021r. do godziny 15:00 
2)      Sposób: 
Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko specjalisty d/s kadr           w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze. 
3)      Miejsce: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 39/41 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze. 
7. Inne informacje 
1)    Ofert, które wpłyną do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2  w Jeleniej Górze po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. 
2)    Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.01.2021r. 
3)    Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim. 
4)    Informacje o wynikach naboru umieszczona zostanie na stronie www.bip.gov..pl 
5)    Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani. 
6)    oferty pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie. 
                  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75-6423900 . 
                                                                                                                 

metryczka


Wytworzył: Danuta Pawłowicz (13 stycznia 2021)
Opublikował: Agnieszka Fang (13 stycznia 2021, 09:03:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 662