Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Danuta Górska, Jelenia Gora 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka wykazała umiejętności i kwalifikacje niezbędne do pełnienia wspomnianej funkcji.


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (28 września 2021)
Wprowadził: Damian Pieniądz (30 września 2021, 08:26:37)stanowisko:

Główny księgowy

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 16 września 2021  12:00
Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej

w Jeleniej Górze

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


I. Nazwa i adres jednostki : Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze ul. Leśna , 58-560 Jelenia Góra

Wymiar czasu pracy : 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

II. Określenie stanowiska pracy : Główny Księgowy
III. Określenie wymagań niezbędnych:

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełnić następujące niezbędne wymagania wynikające z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych( Dz. U. z 2019 r. poz.869) :

1) ma obywatelstwo Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie
w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;


2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;


3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;


4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;


5) spełnia jeden z poniższych warunków:


a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.


IV. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.

2. Znajomość ustaw o rachunkowości, finansach publicznych, o systemie ubezpieczeń społecznych podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku VAT.
3. Znajomość i obsługa programów komputerowych, programów księgowych.
4. Znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego.
5. Posiada umiejętność sporządzania zestawień, analiz danych statystycznych, prognoz.

6. Posiada umiejętność samodzielnej organizacji pracy, terminowość, rzetelność.

V. Zakres wykonywanych zadań:
1) Prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki,
3) Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4) Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
6) Opracowywanie planów dochodów i wydatków jednostki,
7) Kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych
8) Dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,
9) Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
10) Sporządzanie bilansu, sprawozdań budżetowych i finansowych,
11) Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska,
12) Nadzór nad pracownikami działu księgowości.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) List motywacyjny,
2) Życiorys zawodowy CV
3) Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
4) Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy,
5) Oświadczenie kandydata o niekaralności
6) Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,
7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( DZ. U z 2019r. poz. 1781) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych ( Dz. U. Z 2019r. poz.1282)

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5,
58-560 Jelenia Góra, w terminie do dnia 16.09.2021 r. godz.12.00 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze”.

2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 17.09.2021r. o godz. 9.00.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 75 474 20

5. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

6.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://edukacja.bip.jeleniagora.pl oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze.


Dyrektor ZSPUiBS
Paweł Dernoga


metryczka


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (1 września 2021)
Opublikował: Damian Pieniądz (2 września 2021, 16:38:39)

Ostatnia zmiana: Damian Pieniądz (30 września 2021, 08:26:37)
Zmieniono: rozstrzygnięcie naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237