Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

dostarczanie własnym transportem, zgodnie z wymaganiami HACCP do Bursy Szkolnej Nr 1, ulica Kilińskiego 5/7 Jelenia Góra: warzyw, owoców , jajek, przetworów owocowo-warzywnych.

zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 12/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi złożyła firma Quatro Fruits sp.j. Jelenia Góra Zapytanie ofertowe
 dotyczące dostarczania własnym transportem, zgodnie z wymaganiami  HACCP do Bursy Szkolnej Nr 1, ulica Kilińskiego 5/7 Jelenia Góra: warzyw, owoców , jajek, przetworów owocowo-warzywnych.
Na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) niniejsze postepowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów
przywołanej ustawy.
I. Zamawiający:
Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 5/7, 58-500 Jelenia Góra
NIP: 6112706553, Regon: 021412864
Telefon: 756453270, e-mail: bursa1@jeleniagora.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostarczenie własnym transportem, na własny koszt, zgodnie z wymaganiami HACCP do Bursy Szkolnej Nr 1, ulica Kilińskiego 5/7 Jelenia Góra-  warzyw, owoców , jajek, przetworów owocowo-warzywnych,  według telefonicznego zamówienia z dnia poprzedniego. Wymagamy dostaw tylko w dni robocze. Rodzaj i ilość produktów jest zmienna i zależy od ilości młodzieży i ustalonego jadłospisu, w okresie: świąt państwowych, od 15-28 stycznia  2018 r. i 25 czerwca-31 sierpnia 2018 r. Bursa Szkolna Nr 1 – może nie składać zamówień z uwagi na przerwę w pracy. Dostarczane artykuły winny spełniać wymagania jakościowe Polskich Norm, posiadać aktualny atest producenta i świadectwa jakości wymagane przepisami prawa.
III. Termin realizacji/wykonania zamówienia: od 02 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.
IV. Wartość zamówienia wynosi:  86 500zł netto ustalona na podstawie szacunków za 10 miesięcy 2017 roku. Wartość zamówienia w euro: 20 711,16 przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku (Dz.U.2015.2254 z dnia 2015.12.29).

V. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia Agnieszka Pawłowska
VI. Data ustalenia wartości zamówienia 13 listopada 2017 roku.
VII. Oferty będą oceniane poprzez porównanie cenowe 7 wybranych artykułów z różnych grup produktów:
-jabłka polskie –1 kilogram
-ziemniaki vineta - 1 kilogram
-jajka o rozmiarze L lub większe – cena za sztukę
-marchew - 1 kilogram
-cebula - 1 kilogram
-kapusta kiszona - 1 kilogram
-banany - 1 kilogram
VIII. . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy którzy:
a. posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie;
b. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
c. posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
IX. Oferta powinna zawierać:
− datę sporządzenia,
− zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr NIP, nr telefonu,
− oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
- ceny zgodnie z punktem VII zapytania cenowego. W przypadku oferowania innej gramatury opakowań należy cenę za opakowanie przeliczyć na gramaturę wymaganą w formularzu cenowym.
X. Ofertę należy złożyć do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 10:00, osobiście lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej do Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 5/7, 58-500 Jelenia Góra, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta artykuły spożywcze: mięso i wędliny”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia  2017 r. o  godz. 10:30.
XI. . Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta spełniająca wszystkie wymagania stawiane
przez Zamawiającego oraz mająca najniższą cenę.
 Zamawiający dokona oceny, a następnie wyboru najkorzystniejszej oferty wg
następującego wzoru:
cena minimalna / cena badanej ofert * 100 punktów = liczba punktów
XII. Informacje dodatkowe:
VIII. INFORMACJE DODATKOWE:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wymaganymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze do zawarcia umowy.
6. Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia: Agnieszka Pawłowska tel: 756453270 w godzinach 7:30-15:00.
Krzysztof Raczek
Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze
 


Wzór umowy:
U M O WA  NR    … /ZP/ Ż/ 2018

         Zawarta w dniu ……… r. pomiędzy Bursą Szkolną Nr 1 w Jeleniej Górze  ul. Kilińskiego 5/7 , posiadającym nr  identyfikacyjny  NIP 6112706553  zwanym „Zamawiającym „ reprezentowanym przez :

Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1                                       - …………………………

   
a ………………………………………………………………………….


Niniejsza umowa jest konsekwencją zapytania ofertowego  zgodnego z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W BURSIE, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO z dnia ………………………
                                                                  


§ 1  Przedmiot umowy

1. Mocą niniejszej umowy  Wykonawca zobowiązuje się do dostawy ……………….. na podstawie złożonej oferty cenowej .
2. Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia 02.01.2018. do 31 grudnia 2018.
3. Daty dostaw  oraz ilości potrzebnego towaru będą podawane wykonawcy każdorazowo w formie zamówienia telefonicznego, dnia poprzedniego przez samodzielnego referenta Agnieszkę Pawłowską.

                                                                   §  2

                                              
                                                      Warunki realizacji
1. Towar objęty umową, będzie dostarczony do siedziby zamawiającego, przy użyciu 
środków transportu wykonawcy na jego koszt, z zachowaniem zasad HACCP.
2. Miejsce wykonania zamówienia ustala się siedzibę Bursy Szkolnej Nr 1 ul. Kilińskiego 
5/7  w ilościach zgodnych z codziennym zamówieniem telefonicznym.
 3.  Odbiór towaru   powinien być potwierdzony przez odbiorcę podpisem na wystawionym 
      przez Wykonawcę  na dokumencie ilościowym ,  doręczonym z towarem .

                                                                     § 3
                                                      Warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 
    wynikającą z sumy danego artykułu pomnożoną przez cenę jednostkową wg złożonej                                    oferty w cenach netto i brutto .
2. Cena jednostkowa /netto /nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy .
    Dopuszcza się zmianę cen o wskaźnik GUS-u wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 
3 .Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty za dostarczony towar na podstawie
faktury VAT przelewem na konto bankowe wykonawcy. Termin płatności 14 dni od
daty wystawienia faktury.

                                                             §  4
                                        
                                                Prawo odstąpienia

                                         
Strony postanawiają ,że oprócz okoliczności wymienionych w rozdziale XV  Kodeksu
Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od umowy jeżeli:
a/ zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
b/ wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację zamówień bez uzasadnionych 
    przyczyn,
      c/ Wykonawca dostarczył towar nie odpowiadający wymaganiom smakowym, 
          jakościowym .

2. W  razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający  może odstąpić  od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a/Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru towaru.
b/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić  swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

                                                                  §  5 
                                           
                                                   Przepisy końcowe

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie jakiejkolwiek wierzytelności z niniejszej  
umowy.
2. Zmiany treści niniejszej umowy dopuszczalne są pod rygorem nieważności, wyłącznie 
wolą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla
każdej ze stron. 

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1:                                                Za wykonawcę: 


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (5 grudnia 2017, 17:49:51)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (22 grudnia 2017, 21:41:55)
Zmieniono: wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 45

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij