Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2018

zamówienie na:

USŁUGĘ wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, o której mówi Art. 23711 Kodeksu Pracy i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 261/10
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2018  09:00
wynik postępowania: Ofertę spełniającą wszystkie kryteria i najniższą cenowo złożył pan Przemysław Marcinkiewicz - Wrocław.                             ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZĄCE USŁUGI 
Wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, o której mówi Art. 23711 Kodeksu Pracy i  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Do zadań służby bhp należeć będzie: 
przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,  bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz       z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,  sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia            i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,  udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,  udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach  i dokumentacji,  udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy               i bezpieczeństwo pracowników,   zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy                   w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,  przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,  udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa           i higieny pracy,  opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,  udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,  prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,  a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,  doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,  doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,  współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności         w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,  współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań     i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,  współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,  współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,  współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:               podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym  w odrębnych przepisach,                                                                                          podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,  uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także  w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,  inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 
Oferent ubiegający się o świadczeniu usług musi imiennie wykazać osoby, które świadczyć będą powyższe zadania służby BHP, wykazać że dana osoba ma odpowiednie kwalifikacje i co najmniej 5 letnie doświadczenie w obsłudze placówek oświatowych
Sposób rozliczania: ryczałt miesięczny – faktura za wykonaną usługę wraz z opisem podejmowanych działań.
Początek świadczenia usługi : od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku.
Termin składania ofert: 26 kwietnia  2018  roku do godziny  09:00. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres Bursy (Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze ulica Jana Kilińskiego 5, 7, 58-500 Jelenia Góra), w zamkniętych kopertach,  liczy się data wpływu oferty do Bursy.
O wyborze oferty decyduje: 80% cena wykonania usługi czyli ryczałtowa kwota miesięczna wykonania usługi brutto,  20% doświadczenie dotychczasowe w świadczeniu w/w opisanych usług.
 
Krzysztof Raczek
Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze

Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (11 kwietnia 2018, 14:06:13)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (27 kwietnia 2018, 11:10:29)
Zmieniono: Wpisanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 132

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij