zamówienie na:

Usługę ratowniczego zabezpieczenia sezonowego kompleksu basenów miejskich przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze.

zamawiający: Międzyszkolny Ośrodek Sportu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2020
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2020  12:00
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze ogłasza konkurs ofert na usługę ratowniczego zabezpieczenia sezonowego kompleksu basenów miejskich przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze. 

 1. Zamawiający: 
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze
zaprasza do złożenia ofert na: 
Usługę ratowniczego zabezpieczenia sezonowego kompleksu basenów miejskich przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze. 

 2. Opis przedmiotu zamówienia:
Ratownicze zabezpieczenie kompleksu basenów miejskich przy ul. Sudeckiej 42 w sezonie letnim 2020. W skład kompleksu wchodzą:
- dwie niecki basenowe o wymiarach 50x25 metrów każda
- brodzik o średnicy 7 metrów,
- wieża o 2 stopniach wysokości - 3 i 5m,
- zjeżdżalnia wodna.
Wymagana ilość ratowników
 - zgodnie z obowiązującymi przepisami.Uprawnienia ratowników - ratownicy winni posiadać uprawnienia przewidziane odpowiednimi przepisami.

3. Termin realizacji zamówienia:
 Codziennie od 27.06.2020 do 30.08.2020 włącznie w godzinach od 10.00 do 19.004.   
      
4. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 42, 
58-500 Jelenia Góra, 
01-06-2020, godzina 12.00 na adres biuro@mosjg.pl

5. Kryterium oceny ofert: cena – 100%

6. Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

7.  Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;Złożyć w formie elektronicznej jako skan załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego na adres biuro@mosjg.pl jako temat wiadomości należy wpisać: Oferta w postępowaniu  „Usługa ratowniczego zabezpieczenia sezonowego kompleksu basenów miejskich przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze lato 2020.”

 8.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: Radomir Kukiel, mos.jgora@o2.pl  


Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 


Nazwa Wykonawcy: ………………………...……………….
Adres wykonawcy: ………………………...……………….
Telefon:              ………………………...………………
.E-mail: ………………………...………………
NIP i Regon: ………………………...……………….
Międzyszkolny Ośrodek Sportu
Ul. Sudecka 42
58-500 Jelenia Góra 

O F E R T A 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe, na zadanie: Usługa ratowniczego zabezpieczenia sezonowego kompleksu basenów miejskich przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze lato 2020 oferuję:
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za:Cenę  ryczałtową (brutto).................................PLN (słownie PLN..........................................) w tym należny podatek VAT.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę zastrzeżeń.
3. Potwierdzam wykonanie usługi w okresie: codziennie od 27-06-2020 do 30-08-2020 r. włącznie.
4. Oświadczam, że:a)         spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;b)         posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;c)         ……………………………………………………………………………………………..

........................................................ 
    (podpis wykonawcy lub osoby upełnomocnionej) załącznik nr 1 (14kB) word  

metryczka


Odpowiada za treść: Radomir Kukiel
Opublikował: Maria Piwowarek (19 maja 2020, 13:39:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 426