Zarządzenie nr 3/2020Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górzez dnia 1 czerwca 2020w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących bezpieczeństwa na terenie placówki w związku z pobytem wychowanków w okresie matur i konsultacji w macierzystych szkołach, oraz odbierania pozostawionych rzeczy w okresie pandemii COVID-19

Zarządzenie nr 3/2020
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
z dnia 1 czerwca 2020


w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących bezpieczeństwa na terenie placówki w związku z pobytem wychowanków w okresie matur i konsultacji w macierzystych szkołach, oraz odbierania pozostawionych rzeczy w okresie pandemii COVID-19

Jelenia Góra, dnia 01 czerwca  2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020
z dnia 1 czerwca  2020 r.
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących bezpieczeństwa na terenie placówki
w związku z pobytem wychowanków w okresie matur i konsultacji w macierzystych szkołach, oraz odbierania pozostawionych rzeczy  w okresie pandemii COVID-19
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz w oparciu:
- ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
- ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.)
- wytycznych do organizacji opieki w bursach i internatach wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1
 1. Do pracy w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze  mogą przyjść wyłącznie pracownicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, np.: podwyższonej temperatury, kataru, alergii, kaszlu, biegunki, duszności, wysypki, bólów mięśni, bólu gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowych objawów.
2. Pracownicy mają obowiązek poinformować dyrektora Bursy, jeśli są uczuleni na środki dezynfekujące stosowane w placówce.
3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik Bursy nie przychodzi do pracy, pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu lub ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, powiadamia pracodawcę – dyrektora Bursy.
§ 2
1. Obowiązki nauczycieli-wychowawców:
a) Pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo –wychowawcze.
b) Wyjaśniają i egzekwują od młodzieży zasady określone w wytycznych do organizacji opieki w bursach i internatach wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. 
c) Wychowawcy przestrzegają wytycznych do organizacji opieki w bursach i internatach wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. dając młodzieży przykład.
d) Informują dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych młodzieży.
e) Stosują środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ..
2. Obowiązki pracowników obsługi:
a) Stosują środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ..
b) Zachowują szczególną ostrożność podczas pracy. Zachowują dystans między sobą – minimum2 m. 
c) Myją i dezynfekują poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska
i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają wychowankowie i wychowawcy, drzwi
wejściowe do placówki, powierzchnie płaskie, kurki przy kranach.
d) Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie
i starannie sprzątają z użyciem wody z detergentem.
e) Wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.
§ 3
1. Obowiązki wychowanków placówki:
a) Do Bursy nie będą wpuszczane osoby (młodzież, rodzice i opiekunowie) z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku Bursy każdemu wychowankowi mierzona jest temperatura bezdotykowym.
b) Warunkiem zamieszkania w Bursie w okresie matur i konsultacji jest wypełnienie i dostarczenie „Oświadczenia wychowanka w związku z zamieszkaniem w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze czasie stanu epidemii – załącznik nr 1 do zarządzenia.
c) Bezwzględne stosowanie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej – załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu odwołania.

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (24 czerwca 2020, 14:23:32)
Podmiot udostępniający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146