Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2015

stanowisko:

STARSZY INSPEKTOR DS.BHP

miejsce pracy: CKU JELENIA GÓRA
termin składania dokumentów: 21 września 2015  12:00
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze Jelenia Góra,2015-09-07

ul. Sudecka 53

58-500 Jelenia Góra

tel: 75/ 7550156

e-mail: sekretariat@cku.jgora.pl

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

ST.INSPEKTORA DS.BHP

W wymiarze: 1/8 etatu

Wymagania niezbędne:

1. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

2. Nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego.

3. Spełnia warunki kwalifikacyjne w zakresie bhp (zgodnie z przepisami).

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1. Umiejętność zastosowania i wdrożenia przepisów BHP.

2. Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

3. Systematyczność i staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

4. Umiejętność organizacji pracy oraz fachowość i profesjonalizm.

5. Umiejętność komunikacji i pracy w zespole.

6. Terminowość i odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków.

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1. Systematyczne przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP w jednostce i

przedstawianie dyrektorowi co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny

pracy zgodnie z przepisami dotyczącym: bhp w placówce oświatowej.

2. Bieżące informowanie dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do

usuwania tych zagrożeń.

3. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych

chorób zawodowych, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy oraz prowadzenie

dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

5. Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowaniu wniosków wynikających z badania

przyczyn i ich okoliczności.

6. Organizacja szkoleń w zakresie BHP.

7. Współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników.

8. Współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz organizacjami związków zawodowych zakresie

poprawy warunków pracy i wdrażania zasad BHP w jednostce.

9. Dbałość o kompletność i sprawność sprzętów szkolnych oraz gromadzenie atestów.

10. Przestrzeganie terminowości przeglądów sprzętu przeciwpożarowego.

11. Uaktualnienie planu ewakuacji placówki na wypadek zagrożenia, dbałość o aktualizację oznaczania dróg

ewakuacyjnych, przeprowadzanie próbnych ewakuacji.

12. Zapewnienie zaopatrzenia szkoły w sprawny sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Wymagane dokumenty:

1. CV,

2. list motywacyjny,

3. kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie,

4. kopie dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje,

5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach / kopie/,

6. kserokopie świadectw pracy,

7. oświadczenie o posiadaniu pełni praw obywatelskich i niekaralności za przestępstwa popełnione

umyślnie,

8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru,

9. /inne/ opinie lub referencje,

Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych z dopiskiem:

dotyczy naboru na stanowisko st. inspektora ds. bhp, w kadrach w Centrum Kształcenia Ustawicznego w

Jeleniej Górze ul. Sudecka 53 w dni robocie od godz. 800 do 1500, w nieprzekraczalnym terminie do dnia

21.09.2015 r.

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane po zakończonym postępowaniu konkursowym.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze po wyżej określonym

terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, upowszechniona

zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania

naborowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV / z uwzględnieniem dokładnego

przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /

Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i poz. 1662 / oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych / Dz. U z 2014r. Poz. 1202 /".

Jelenia Góra,2015-09-07

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze

Anna Skibińska

metryczka


Wytworzył: Danuta Górska (7 września 2015)
Opublikował: CKU (7 września 2015, 12:07:31)

Ostatnia zmiana: CKU (10 września 2015, 12:52:14)
Zmieniono: druk ogłoszenia w formacie PDF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1249