Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2018

stanowisko:

Kierownik gospodarczy

miejsce pracy: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2
termin składania dokumentów: 15 kwietnia 2018  15:00
Dyrektor Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych nr 2
im. Stanisława Staszica
ul. 1 Maja 39/41
58-500 Jelenia Góra
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko : kierownik gospodarczy
wymiar zatrudnienia: 1 etat od dnia 02.05.2018 r.
 
1.      Wymagania niezbędne :
Kierownikiem gospodarczym może być osoba, która zgodnie z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych oraz art.45 ust.2 ustawy o finansach publicznych:
- posiada obywatelstwo polskie,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
  terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
- posiada wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie  
  zadań na stanowisku i posiada 2 letnią praktykę, lub wykształcenie średnie i 6 letnią
  praktykę,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku
  kierownika.
 
2.      Wymagania kluczowe:
- wykształcenie wyższe, średnie,
- znajomość zagadnień z zakresu Prawa Pracy, BHP, P.Poż, Prawa o Zamówieniach
  Publicznych, Prawa Budowlanego i Aktów Wykonawczych, JRWA,
- umiejętności obsługi komputera (MS Office, Internet, Vulcan, Optimum),
- minimum roczne doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
- terminowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 
3.      Główne zadania:
- planowanie, organizacja i nadzór pracy zespołu pracowników obsługi,
- administrowanie budynkami i obiektami szkoły,
- prowadzenie procedur z zakresu Prawa Zamówień Publicznych,
- prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
- sporządzanie umów wynajmu, dzierżawy., porozumień i wystawianie rachunków,
- realizacja zaopatrzenia materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia szkoły,
- prowadzenie prac remontowych, naprawczych i inwestycyjnych,
- prowadzenia składnicy dokumentacji szkoły,
- prowadzenie inwentarza szkoły.
 
 
 
 
4.      Zakres zadań przewidzianych dla tego stanowiska:
- opracowanie planu remontów budynku szkoły i jego realizacja,
- opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji,
- opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów,
- opracowywanie rocznych sprawozdań z inwestycji oraz przeprowadzonych remontów,
- przygotowywanie umów zlecenia, i najmu,
- wykonywanie poleceń przełożonego, wynikających z bieżących potrzeb,
- pozyskiwanie środków własnych.
 
5.      Dodatkowe atuty:
- doświadczenie i referencje z pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej,
- dyspozycyjność,
- umiejętność organizacji czasu pracy swojej i zespołu pracowników,
- umiejętność organizacji miejsca pracy.
 
6.      Wymagane dokumenty:
 
·         Curriculum Vita wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883).
·         Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
·         List motywacyjny,
·         Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kierownika gospodarczego,
·         Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
·         Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.
 
Zgłoszenia
Oferty zawierające list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „ Nabór na stanowisko kierownika gospodarczego”                          w sekretariacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze                            przy ul. 1 Maja 39/41 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00  do 15:00                                     do dnia 15.04.2018r.
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.
 
       Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji   
       skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 
Dyrektor ZSLiZ nr 2
w Jeleniej Górze
mgr Danuta Pawłowicz

metryczka


Wytworzył: Danuta Pawłowicz (26 marca 2018)
Opublikował: Robert Moszak (26 marca 2018, 14:24:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 870