Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2019

stanowisko:

główny księgowy

miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 7 im.Adama Mickiewicza
termin składania dokumentów: 17 czerwca 2019  14:00Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze ogłasza     nabór na stanowisko: 
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
        w wymiarze czasu pracy;  0,80 etatu  – umowa o pracę 
W Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze ul. Sudecka  53,                58-500 Jelenia Góra, tel. 75 75 233 35

I. Wymagania  niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 
3) niekaralność : dotyczy prawomocnego skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko        obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu              terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; oraz            wymierzania kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami finansów            publicznych.
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania          obowiązków głównego księgowego; 
5) spełnia jeden z poniższych warunków: 
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,        uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada        co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej                 6-letnią praktykę w księgowości, 
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 
    rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia 
    ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku; 

II .Wymagania dodatkowe:
1 Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad             gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych; 
2. Znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS Office.
3. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów                    księgowych, sprawozdawczych i bankowych; 
4. Posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu jednostki                organizacyjnej samorządu powiatowego;
5. Posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz,    zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia; 
6. Posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja                       w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,           umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista. 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1) Prowadzenie rachunkowości Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze          zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki. 
3) Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 
4) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji          gospodarczych i finansowych; 
5) Przygotowywanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków; 
6) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych; 
7) Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie        analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków; 
8) Roczne planowanie budżetu i analiza realizowanych zadań;
9) Szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi przydział czynności. 

IV. Wymagane dokumenty: 
1. Życiorys (CV). 
2. List motywacyjny. 
3. Kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzające zdobyte        wykształcenie. 
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska          głównego księgowego. 
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach. 
7. Kserokopie świadectw pracy. 
8. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,                  referencje. 
9. Oświadczenie kandydata o niekaralności. 
10.Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o                     korzystaniu z pełni praw publicznych. 
11. Podpisane oświadczenie o treści  - "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych                 osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji (zgodnie z ustawą z          dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz            zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia        2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i        w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

V. Inne informacje:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 17.06.2019 r.     do godz. 14.00  na adres : Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze         ul. Sudecka 53 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy –             Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze” 
2. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze            w dniu 17.06. 2019 r. o godz. 14.30
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 75 75 233 35
5. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani;
6. Dokumenty aplikacyjne mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie                2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone                    komisyjnie. 
7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej:                                                                   edukacja.bip.jeleniagora.pl
Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Wytworzył: Elżbieta Rybak (6 maja 2019)
Opublikował: Joanna Sroka (7 maja 2019, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 347

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij