Strona główna  >  Zarządzenia  >  Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze  >  2018

Zarządzenie nr 3/2018
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
z dnia 16 kwietnia 2018


w sprawie zmian w REGULAMINIE NABORU DO BURS SZKOLNYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO JELENIA GÓRA

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
w sprawie zmian w REGULAMINIE NABORU DO BURS SZKOLNYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO JELENIA GÓRA
Na podstawie:  REGULAMINU NABORU DO BURS SZKOLNYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST  MIASTO JELENIA GÓRA - rozdział 5, ustęp 39;
USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11) -  artykuł 131, 136, 145, 153, 157; ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2017.610 z dnia 2017.03.21) - artykuł 7, 9, 10; ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U.2017.1606 z dnia 2017.08.28).
zarządza się wprowadzić następujące zmiany do REGULAMINU NABORU DO BURS SZKOLNYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST  MIASTO JELENIA GÓRA  :
§ 1
Nazwa regulaminu otrzymuje brzmienie: REGULAMIN NABORU DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 w JELENIEJ GÓRZE.
§ 2
Rozdział  1,  ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z USTAWĄ  z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11),  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2017.610 z dnia 2017.03.21), ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U.2017.1606 z dnia 2017.08.28) i Statutem Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze.

§ 3
Rozdział  1,  ustęp  5 otrzymuje brzmienie:
Do bursy przyjmowani są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży, oraz szkół artystycznych, w tym uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24. roku życia oraz  uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.
§ 4
Rozdział  2,  ustęp  8 otrzymuje brzmienie:
Wychowankowie bursy, którzy spełniają wymogi formalne mają prawo przystąpić do rekwalifikacji na kolejny rok szkolny. Podanie o rekwalifikację stanowi załącznik nr 1 do  Regulamin naboru do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze.
§ 5
Rozdział  2,  ustęp  13 otrzymuje brzmienie:
W związku z ustępem  12, punkt 2) i 3),  możliwa jest rekwalifikacja warunkowa. Przy rekwalifikacji warunkowej rada pedagogiczna placówki ustala warunki jakie musi spełnić wychowanek aby być przyjęty do bursy w rekwalifikacji  i termin ich spełnienia.
§ 6
Rozdział  3,  ustęp  19 otrzymuje brzmienie:
Rodzice niepełnoletnich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy ubiegają się o miejsce w bursie zobowiązani są złożyć stosowne podania wraz z załącznikami. Wzór podania stanowi załącznik numer  2  do Regulaminu naboru do Bursy Szkolnej nr  1 w Jeleniej Górze.
§ 7
Rozdział  3,  ustęp  22 otrzymuje brzmienie:
Typ kryterium Sposób udokumentowania 
1 wielodzietność rodziny kandydata oświadczenie o wielodzietności
2 niepełnosprawność kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
3 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata/ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata/ niepełnosprawność  innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011r. Nr 127 poz.721 ze zmianami) (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
4 niepełnosprawność dziecka kandydata orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011r. Nr 127 poz.721 ze zmianami) (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
5 niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011r. Nr 127 poz.721 ze zmianami) (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
6 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie/ samotne wychowywanie dziecka przez kandydata prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
7 objęcie kandydata pieczą zastępczą dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2013 poz. 135 ze zmianami) (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
8 średnia ocen z ostatniego świadectwa powyżej 4,5 Kopia świadectwa ukończenia ostatniego roku szkolnego i oryginał świadectwa do wglądu
9 praca na rzecz szkoły, działalność w samorządzie szkoły/klasy
zaświadczenie o pracy w samorządzie szkoły/klasy
10 udział w wolontariacie zaświadczenia o udziale w wolontariacie
11 wzorowa ocena z zachowania Kopia świadectwa ukończenia ostatniego roku szkolnego i oryginał świadectwa do wglądu
§ 8
Rozdział  3,  ustęp  23 otrzymuje brzmienie:
Do bursy nie są przyjmowane dzieci i młodzież, którym placówka nie może zapewnić odpowiedniej opieki i wychowania w stosunku do ich dysfunkcji rozwojowych lub zdrowotnych, w szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Do bursy mogą być przyjęci uczniowie szkół ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi związanymi z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią oraz zaniedbaniami edukacyjnymi.
§ 9
Rozdział  3,  ustęp  24 a otrzymuje brzmienie:
1) objęcie kandydata pieczą zastępczą, (1 p)
2) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, (1 p.)
3) wielodzietność rodziny kandydata, (1 p.)
4) niepełnosprawność kandydata, (1 p.)
5) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata, (1 p.)
6) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, (1 p.).
7) średnia ocen powyżej 4,5 z ostatniego świadectwa kandydata ( 1 p.) 
8) praca w samorządzie szkoły/klasy kandydata ( 1 p.)
9) udział w wolontariacie kandydata ( 1 p.)
10) wzorowa ocena z zachowania ( 1 p.)
§ 10
Rozdział  3,  ustęp  24 b otrzymuje brzmienie:
1) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata, (1 p.)
2) wielodzietność rodziny kandydata, (1 p.)
3) niepełnosprawność kandydata, (1 p.)
4) niepełnosprawność dziecka kandydata, (1 p.)
5) niepełnosprawność  innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, (1 p.).
6) średnia ocen powyżej 4,5 z ostatniego świadectwa ( 1 p.) 
7) praca w samorządzie szkoły/klasy kandydata ( 1 p.)
8) udział w wolontariacie kandydata ( 1 p.)
9) wzorowa ocena z zachowania ( 1 p.)


§ 11
Rozdział  3,  ustęp  25 otrzymuje brzmienie
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

§ 12
Rozdział  3,  dodaje się ustęp  31 o brzmieniu :
Osoby przyjęte do bursy zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca w następnym roku szkolnym, poprzez wpłatę na konto bursy o  numerze:  67 1160 2202 0000 0001 7588 9892 opłaty 150 złotych na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. Termin wpłaty: do dnia 7 sierpnia . W przypadku rezygnacji z miejsca w  bursie kwota przepada.
§ 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2018 rokuOdpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (17 kwietnia 2018, 11:32:51)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (17 kwietnia 2018, 13:18:57)
Zmieniono: Uzupełnione tekst o paragraf 13 - datę wejścia w życie.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 187

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij