Strona główna  >  Zarządzenia  >  Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze  >  2018

Zarządzenie nr 4/2018
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
z dnia 20 kwietnia 2018


w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu wynagradzania
pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych
w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
Na podstawie:
 1. USTAWY z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 t.j. z dnia 2016.06.24 z późniejszymi zmianami);
2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2014.1786 t.j. z dnia 2014.12.11);
3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2017.1621 z dnia 2017.08.29);
4. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U.2018.108 t.j. z dnia 2018.01.12);
5. ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.1684.2014.VI w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Miasta Jelenia Góra.
§ 1
Po pozytywnym uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, wprowadzam od dnia 25 kwietnia 2018 roku - Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Traci swoją ważność: Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze wprowadzony zarządzeniem nr 04/2009 dyrektora Bursy.
Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 
w Jeleniej Górze 
 Krzysztof Raczek
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIE Nr 4/2018:
REGULAMIN WYNAGRADZANIA
PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH
W BURSIE SZKOLNEJ NR 1 W JELENIEJ GÓRZE

Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Pracowników Niebędących Nauczycielami Zatrudnionych w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze zwanego dalej „regulaminem” stanowią:
1. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 t.j. z dnia 2016.06.24 z późniejszymi zmianami);
2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2014.1786 t.j. z dnia 2014.12.11);
3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2017.1621 z dnia 2017.08.29);
4. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U.2018.108 t.j. z dnia 2018.01.12);
5. ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.1684.2014.VI w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Miasta Jelenia Góra.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych.
2. Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze określa :
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników;
2) warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego;
3) warunki przyznawania dodatku funkcyjnego, specjalnego;
4) warunki przyznawania nagród innych niż nagroda jubileuszowa.
 § 2. Użyte w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Niebędących Nauczycielami Zatrudnionych
w  Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze określenia oznaczają:
1) Dyrektor – dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze;
2) pracownik – osoba zatrudniona w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy, niebędąca nauczycielem w myśl przepisów USTAWY z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 t.j. z dnia 2017.06.22); 
3) ustawa – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
4) rozporządzenie – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
5) regulamin – Regulamin Wynagradzania Pracowników Niebędących Nauczycielami Zatrudnionych W Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze.
§ 3. Wymagania kwalifikacyjne
Wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach ustala się na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu.  
§ 4.  Szczegółowe warunki wynagradzania
Pracownikom przysługuje:
1.  Wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z § 5 regulaminu;
2. Dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z ustawą i rozporządzeniem;
3. Dodatek funkcyjny zgodnie z § 6 regulaminu;
4. Dodatek specjalny zgodnie z § 7 regulaminu;
5. Dodatek za pracę w porze nocnej zgodnie z kodeksem pracy;
6. Nagroda jubileuszowa zgodnie z ustawą i rozporządzeniem;
7. Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej zgodnie z § 8 regulaminu;
8. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;
9. Jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę zgodnie z ustawą i rozporządzeniem.  
§ 5.
1. Wynagrodzenia miesięczne pracowników ustala się w oparciu o rozporządzenie i niniejszy regulamin.
2. Ustala się :
1) tabelę minimalnych i maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu;
2) tabelę stanowisk pracowniczych i kategorie zaszeregowania stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.
3. Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze dyrektora nie będącego nauczycielem reguluje ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.1684.2014.VI.
 § 6. Dodatek funkcyjny
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.1684.2014.VI dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na następujących stanowiskach, maksymalnie do kwoty:
1. Dyrektor do 2 200 złotych
2. Główny księgowy do  1 900 złotych 
§ 7. Dodatek specjalny
1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań dyrektor może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2. Dodatek specjalny przyznawany jest pracownikowi w wysokości nie wyższej niż 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego. 
3. Dodatek przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż okoliczności, o których mowa 
w ust. 1.
§ 8. Nagrody
1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia dyrektor może przyznać pracownikom nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje dyrektor z własnej inicjatywy lub pracowników administracji.
3. Nagroda, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje:
1) pracownikowi, na którego nałożono karę porządkową w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia prawa do nagrody;
2) pracownikowi zatrudnionemu w Bursie przez okres krótszy niż 6 miesięcy.
§ 9. Sposób i terminy wypłaty wynagrodzenia
1. Należne miesięczne wynagrodzenie wypłaca się z dołu, przelewem na konto bankowe wskazane pisemnie przez pracownika lub w formie gotówkowej w siedzibie Bursy w godzinach od 12;00 do 14:00, każdego 28 dnia miesiąca.
2. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

 § 13. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jego treści do wiadomości pracowników.
2. Regulamin wynagradzania dostępny jest na stronie internetowej edukacja.bip.jeleniagora.pl, w zakładce Bursa Szkolna nr 1 oraz u specjalisty do spraw administracyjno-księgowych w pomieszczeniu administracyjnym Bursy.  
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy: ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych.
Załącznik nr 1 do regulaminu
Tabela minimalnych i maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla kategorii zaszeregowania występujących w Bursie:

Kategoria zaszeregowania Minimalna i maksymalna kwota w złotych
IV 1 760 – 2 200
V 1 780 – 2 300
VI 1 800 – 2 400
VII 1 850 – 2 700
VIII 1 900 – 2 900
XVI 2 400 – 4 300
XIX 2 800 – 6 000

Załącznik nr 2 do regulaminu
 Tabela stanowisk pracowniczych i kategorie zaszeregowania zgodna z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2017.1621 z dnia 2017.08.29).

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1. Dyrektor jednostki XIX
2. Główny księgowy XVI
3. Specjalista ds. administracyjno-księgowych VIII
4. Samodzielny referent VII
5. Szef kuchni VII
6. Starszy konserwator VI
7. Kucharz V
8. Robotnik do pracy lekkiej IV
9. Pomoc kuchenna IV
10. Pomoc rzemieślnika IV


Opublikował: Krzysztof Raczek (25 kwietnia 2018, 11:19:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij