Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2023

stanowisko:

Specjalista d/s administracyjnych

miejsce pracy: ZSOiT w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 28 listopada 2022  14:00
stanowisko:

Specjalista ds. administracyjnychmiejsce pracy:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Jeleniej Górze

termin składania dokumentów:

do 28 listopada 2022r. do godz. 14.00


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze
ogłasza nabór na stanowisko:
specjalista ds. administracyjnych
 
I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Jeleniej Górze

Al. Jana Pawła II 25

Tel. 75 75 228 81


Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca na pełny etat, w wymiarze 8 godzin,

 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym

 3. praca administracyjno-biurowa z narażeniem na sytuacje stresujące;

 4. większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 5. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.05.2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz.936 z późn.zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników ZSOiT w Jeleniej Górze.

Niezbędne kwalifikacje kandydata:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 5. posiada wykształcenie wyższe lub średnie,

 6. w przypadku posiadania wykształcenia średniego wymagany jest 2-letni staż pracy,

 7. znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego,

 8. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Kwalifikacje dodatkowe:

1. mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

2. obsługa archiwum zakładowego
3. umiejętność obsługi komputera (pakiet office),
4. znajomość obsługi programów firmy Vulcan
5. umiejętność obsługi programu SIO, programu m-legitymacja
6. zdolności interpersonalne: rzetelność, samodzielność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy, dyspozycyjność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy na stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista,
7.
obsługa urządzeń biurowych,


Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzające zdobyte
wykształcenie.
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
7. Kserokopie świadectw pracy.
8. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.
9. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych.
11. Podpisane oświadczenie o treści - "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r.poz.1781) oraz

Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282)
 
Inne informacje:
 
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
28.11.2022r. godz. 14.00 na adres : Zespół Szkół   Ogólnokształcących i Technicznych
58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 25, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne

stanowisko pracy –specjalista ds. administracyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych w Jeleniej Górze”
2. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze
w
dniu 29 listopada 2022r. o godz. 13.00
5.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :75 75 228-81.
6.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie dalszego
postępowania rekrutacyjnego
.

7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
http://edukacja.bip.jeleniagora.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze
 
 
 
                                                                                                                     Dyrektor Szkoły
                                                                                                                  Elwira Kozak

 

metryczka


Wytworzył: Elwira Kozak (16 listopada 2022)
Opublikował: Monika Kubiak (17 listopada 2022, 10:15:23)

Ostatnia zmiana: Monika Kubiak (18 listopada 2022, 10:56:31)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 616