Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Kierowca

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 11 lipca 2024  15:00
Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

ogłasza nabór na wolne stanowisko obsługi:

Kierowca


I. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze ul. Leśna 5,
58-560 Jelenia Góra


II. Wymiar czasu pracy: 1/1 etat od 01.09.2024 r.


III. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony


IV. Niezbędne wymagania :
1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie minimum średnie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku kierowca,

6) brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,

7) umiejętność dobrej organizacji pracy,


V. Dodatkowe atuty :

1) posiadanie ważnego dokumentu prawa jazdy kat. B min 5 lat,

2) znajomość przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym,

3) umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający

ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę,

4) umiejętność pracy w zespole, uczciwość, dyskrecja, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność,

wysokie zaangażowanie w pracę, odporność na stres, dyspozycyjność,

5) uprawnienia elektryczne (w zakresie obsługi i konserwacji),

6) znajomość podstaw hydrauliki, prac malarskich i porządkowych,

7) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,


VI. Zakres wykonywanych zadań:

 • 1) wykonywanie wszystkich wymaganych czynności związanych z codzienną obsługą

  powierzonego samochodu, w tym dbanie o jego należyty stan techniczny, czystość i porządek,

  2) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. przy wykonywaniu wszelkich czynności obsługowych przy

  powierzonym pojeździe,

  3) dokumentowanie w „Karcie drogowej” przebiegu kilometrowego wszystkich wyjazdów

  służbowych powierzonym samochodem osobowym, ilości tankowanego paliwa oraz jego zużycia,

  4) przewóz osób i zapewnienie transportu na potrzeby ZSPUiBS w Jeleniej Górze,

  5) zgłaszanie przełożonym niezwłocznie wszelkich kolizji, wypadków drogowych oraz uszkodzeń

  części pojazdów,

  6) zgłaszanie przełożonym wszelkich braków sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdu,

  7) dostarczanie korespondencji oraz przesyłek do miejskich jednostek organizacyjnych oraz do

  placówki operatora pocztowego,

  8) wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu ZSPUiBS w tym:

 1. - drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek),

  - prace związane z konserwacją urządzeń wodno – kanalizacyjnych (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji),

  - dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu

  - prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania
  i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, zakładanie i naprawa wykładziny podłogowej, malowanie pomieszczeń, drzwi i okien, wykonywanie drobnych napraw murarskich),

  - prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego),

  - pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych
  i remontach w czasie ferii i wakacji (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.),

  - prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów, koszenie trawników,

  - obsługa elektronarzędzi,

  - znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych,

  - dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia,

  - utrzymywanie porządku w pomieszczeniach przynależnych konserwatorowi,

  - wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Gospodarczego,

  - zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu.


VII. Wymagane dokumenty :

 1. 1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

  2) oświadczenie dla kandydata (osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

  3) kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż pracy

  4) kopie świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

  5) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – zaświadczenia o

  ukończonych kursach, szkoleniach itp.

  6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww.

  stanowisku

  7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (osoba, której w wyniku

  zakończenia procedury naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia – przedstawia

  informację z Krajowego Rejestru Karnego)

  8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

- osobiście w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00 w sekretariacie ZSPUiBS w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „ Nabór na stanowisko kierowcy w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze”;

- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra, z dopiskiem „ Nabór na stanowisko kierowcy w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze”;

w terminie do 11.07.2024 r. do godz. 15:00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu szkoły. Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie BIP ZSPUiBS https://edukacja.bip.jeleniagora.pl/?app=szkoly_placowki&nid=34

W ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia naboru należy odebrać złożone dokumenty, w przypadku nieodebrania – będą one komisyjnie zniszczone.


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

Dyrektor Zespołu Szkół- Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze

Agnieszka Samerdak


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra reprezentowany przez Dyrektora;

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zspu.jgora.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu

związanym z przeprowadzeniem naboru na wolne stanowisko obsługi zgodnie z ustawą

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom

administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni roboczych od daty

zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej,

a w przypadku pięciu najlepszych kandydatów przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania

stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu

określonym w przepisach RODO;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają

z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych).

To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez

Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś

z ww. praw.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Matusiak (27 czerwca 2024)
Opublikował: Agnieszka Samerdak (27 czerwca 2024, 10:20:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333