Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2021

stanowisko:

nauczyciel matematyki

miejsce pracy: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2
termin składania dokumentów: 31 grudnia 2021  12:00
                                                                                  
Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Jeleniej Górze
ul. 1 go Maja 39/41 ogłasza nabór na stanowisko:  
nauczyciela  matematyki
 
Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
1. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy jako nauczyciel matematyki.
2. Przestrzega podstawowych zasad moralnych.
3. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
4. Posiada obywatelstwo polskie lub posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.
6. Przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
7. Kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
 
Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe ukierunkowane na pracę jako nauczyciel matematyki.
b. Wymagania dodatkowe:
1. Przygotowanie pedagogiczne.
2. Posiadanie kwalifikacji merytorycznych.
3.Komunikatywność, kreatywność, pomysłowość, wykazywanie inicjatywy, umiejętność pracy zespołowej, systematyczność, zdolności organizacyjne.
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
realizacja podstawy programowej przewidzianej dla przedmiotu matematyka, wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dzieci, współpraca ze specjalistami.
V. Wymagane dokumenty:
CV z przebiegiem pracy zawodowej.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje do pracy na w/w stanowisku.Oświadczenie braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela.Oświadczenie lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa.Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych Oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne -przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie    Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem (do pobrania ze strony internetowej ZSLiZ nr 2).
VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin:
2021-12-31 13:00:00
b. Sposób:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 31.12.2021 r. do godz. 13:00  
 w sekretariacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 . Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko nauczyciela matematyki”, imię i nazwisko, adres i telefon składającego ofertę lub przesłać pocztą na adres szkoły: handlowka@post.pl
 
 
 
 
 Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2018r. poz. 1000), informuję iż:
Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Licealnych I Zawodowych nr 2W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się    z Inspektorem Ochrony DanychPani /Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb związanych  z postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciela matematyki  w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2,Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty,  które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora,Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.a) w/w rozporządzeniaDane osobowe będą przetwarzane do czasu wyłonienia kandydata na stanowisko sprzątaczki lub do czasu  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W ciągu  trzech miesięcy od czasu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy, złożone dokumenty można odebrać z sekretariatu, po upływie tego terminu dokumenty ulegną zniszczeniu.Osoba,  której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa,
Podanie danych osobowych na potrzeby Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych              nr, jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest nie wzięcie udziału w rekrutacji na wolne stanowisko pracy w ZSLiZ nr2 w Jeleniej Górze.Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporzadzenia  o ochronie danych osobowych.
 
 
 
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby spełniające wymogi formalne.
c. Miejsce:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 31.12.2021 r. do godz. 13:00  w sekretariacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr w jeleniej Górze. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane                                                                                     Dyrektor
                                                                                     Renta Rachwał

metryczka


Wytworzył: Renata Rachwał (8 grudnia 2021)
Opublikował: Agnieszka Fang (8 grudnia 2021, 11:18:52)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Fang (8 grudnia 2021, 11:33:51)
Zmieniono: data.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 526