Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2023

stanowisko:

psycholog

miejsce pracy: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 31 marca 2023  15:00
Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 34 ogłasza nabór na stanowisko psychologa.
Forma zatrudnienia –  0,5 etat
Wymagania
1. kwalifikacje
- studia  wyższe  kierunkowe
- przygotowanie pedagogiczne (zgodne z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289) – § 2 pkt 2, § 18.
 
2. gotowość podjęcia pracy
3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
4. spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela,
5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6. kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 
Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko psychologa,
2. CV z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – w tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wspomagającego – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 31.03.2023r. w sekretariacie szkoły (od 8.00 – 15.00), mail: zsart@zsart.edu.pl lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. S. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Cieplicka 34 w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko psychologa” . Dokumenty, które wpłyną do szkoły po określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
                                                                                                          
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Banasik (3 marca 2023)
Opublikował: Kinga Banasik (8 lutego 2023, 13:10:58)

Ostatnia zmiana: Kinga Banasik (3 marca 2023, 09:36:27)
Zmieniono: przedłużenie oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 340