Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2023

stanowisko:

referent ds. kadr i płac w SP nr7

miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza
termin składania dokumentów: 28 lutego 2023  15:00
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze 
ul. Sudecka 53, 58 -500 Jelenia Góra 
   ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. kadr i płac 
   wymiar zatrudnienia: 1 etat  od 30.03.2023r. 

Wymagania niezbędna związane ze stanowiskiem: 
·  Obywatelstwo polskie, 
·  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, 
·  Niekaralność, 
·  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem, 

Wymagania kwalifikacyjne: 
·  wykształcenie wyższe ekonomiczne  lub wykształcenie średnie ekonomiczne, staż pracy    
   co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku, 
·  znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych i zasad rachunkowości  
   budżetowej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,      
   ustawy o rachunkowości, 
·  znajomość przepisów prawa oświatowego – Karta Nauczyciela 
·  znajomość komputera, programów Office (Microsoft Word, Excel, Internet),
.  znajomość programów VULCAN: Księgowość Optivum, kadry Optivum, Płace Optivum,   
   Płatnik,   
.  obsługa urządzeń biurowych. 

Wymagania dodatkowe: 
·  Dyspozycyjność, 
·  Rzetelność, samodzielność, komunikatywność, 
·  Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
· Prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły zgodnie z przepisami prawa, 
· Nawiązywanie i rozwiązywanie  stosunku pracy - ruch służbowy, 
· Naliczanie wynagrodzeń, nagród, zasiłków na kartach wynagrodzeń i kartach zasiłków, 
· Prowadzenie pełnej dokumentacji wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, 
· Potrącanie, rozliczanie i odprowadzanie w terminie zaliczek na poczet podatku dochodowego od 
  osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz prowadzenie pełnej    
  dokumentacji z tym związanej,             
· Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych, 
· Sporządzanie przelewów bankowych związanych z zapłatą zatwierdzonych, zawartych transakcji 
  przez jednostkę, 
· Przygotowywanie danych dotyczących zagadnień płacowych do sporządzania sprawozdań 
  budżetowych i finansowych oraz analiz i planowania budżetowego, 
. Przekazywanie informacji do bazy danych SIO,
. Sporządzanie i odprowadzanie podatku Vat.

Wymienione niżej dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze ul. Sudecka 53 w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „ konkurs na stanowisko referenta ds. kadr i płac": 
· CV, List motywacyjny, 
· Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,  
  przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, 
· Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy. 
· Zaświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.  
 
List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 
              Ostateczny termin, do którego muszą być złożone dokumenty określa się na:
                                                   28.02.2023r. do godz. 15.00. 

Kandydaci spełniający wymogi niniejszej oferty zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej do 07.03.2023r. do godziny 15.00. 

Oferty nie zakwalifikowane będą do odbioru w sekretariacie do dnia 21.03.2023r. nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Jelenia Góra. 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Rybak (14 lutego 2023)
Opublikował: Joanna Sroka (14 lutego 2023, 11:07:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 450