Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2023

stanowisko:

nauczyciel rysunku i malarstwa

miejsce pracy: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 31 marca 2023  15:00
                                                                                                                               
Dyrektor Licem Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 34 ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela rysunku i malarstwa.
 
Forma zatrudnienia –  etat
Wymagania
1. kwalifikacje
- studia wyższe  uczelni artystycznej  na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem
- przygotowanie pedagogiczne
 
2. gotowość podjęcia pracy
3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
4. spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela,
5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6. kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 
Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko psychologa,
2. CV z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – w tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wspomagającego – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 31.03.2023r. w sekretariacie szkoły (od 8.00 – 15.00) lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. S. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Cieplicka 34 w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko nauczyciel rysunku”. Dokumenty, które wpłyną do szkoły po określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
                                                                                                           

metryczka


Wytworzył: Kinga Banasik (3 marca 2023)
Opublikował: Kinga Banasik (3 marca 2023, 13:12:15)

Ostatnia zmiana: Kinga Banasik (9 marca 2023, 10:55:47)
Zmieniono: poprawiono nazwę st. pracy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 317