Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2023

wybrany kandydat: Ewa Kaczorowska, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymagania niezbędne na stanowisku


Wytworzył: Kinga Banasik (3 kwietnia 2023)
Wprowadził: Kinga Banasik (3 kwietnia 2023, 08:42:05)stanowisko:

referent do spraw uczniowskich

miejsce pracy: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 24 marca 2023  15:00
Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego
w Jeleniej Górze
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Sekretarz ds. uczniowskich
Umowa na czas nieokreślony    
Opis stanowiska:

Prowadzenie sekretariatu uczniowskiego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, ul Cieplicka 34

Wymagania niezbędne:  
 • spełnianie wymagań określonych w art.6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.  
 • wykształcenie  min. Średnie. 
Wymagania dodatkowe: 
 • preferowane wykształcenie:  ekonomia, administracja, przedsiębiorczość. 
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • biegła znajomość pakietu biurowego Microsoft Office i sprawna obsługa poczty elektronicznej
 • obsługa programów Sekretariat i Dziennik elektroniczny firmy VULCAN, 
 • sprawna obsługa urządzeń biurowych, 
 • znajomość lub gotowość do szybkiego opanowania Systemu Informacji Oświatowej, platform internetowych, znajomość, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prawa oświatowego
 • komunikatywność, otwartość w kontaktach z interesantami, samodzielność i staranność w wykonywaniu obowiązków, odpowiedzialność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność szybkiego uczenia się, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność, 
Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku :
 • prowadzenie dokumentacji sekretariatu (księgi ewidencji uczniów) zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie spraw uczniowskich wykonywanie wszelkich czynności związane z ruchem uczniów (przyjęcia, przeniesienia), dokumentacji dot. wyników klasyfikacji i promocji uczniów, obsługa organizacyjna rekrutacji uczniów do klas pierwszych,  zakładanie arkuszy ocen dla uczniów klas pierwszych,  wydawanie legitymacji uczniowskich, sporządzanie odpisów arkuszy ocen, wydawanie zaświadczeń potwierdzających kontynuację nauki, prowadzenie rejestru zaświadczeń oraz wydanych legitymacji,  
 • obsługa programu Sekretariat, Dziennik elektroniczny Vulcan, SIO,
 • przygotowywanie korespondencji służbowej, zaświadczeń, dokumentów, zestawień, analiz,przygotowywanie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej sprawozdawczość, 
 • obsługa interesantów, 
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wymaganych na danym stanowisku, 
 • archiwizacja dokumentów, prowadzenie archiwum  szkolnego,  
 • prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
Informacje o warunkach pracy na stanowisku: 
stanowisko pracy związane z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko biurowe wyposażone w komputer, telefon, skaner, kopiarkę, niszczarkę, w pomieszczeniu usytuowanym na parterze szkoły, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Wymagane dokumenty:
1.       CV,
2.       list motywacyjny,
3.       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.       kopie dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje,
5.       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach / kopie/,
6.       kserokopie świadectw pracy,
7.       oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
8.       oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9.       oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru,
11.   /inne/ opinie lub referencje,
12.   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
13.   w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę przez okres najbliższych 6 miesięcy,
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem: „Oferta na stanowisko Sekretarz ds. uczniowskich”, w sekretariacie Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego pok. 104 I p., ul Cieplicka 34, 58-560 Jelenia Góra do dnia 24.03.2023 r do godziny 15.00 ( decyduje data i godzina wpływu ) lub wysyłać na adres e -mail zsart@zsart.edu.pl
Informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego procesu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w uzgodnionym indywidualnie terminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  
75-64-56-236.

Dyrektor     
Anna Szydłowska-Robak

metryczka


Wytworzył: Kinga Banasik (9 marca 2023)
Opublikował: Kinga Banasik (9 marca 2023, 10:41:37)

Ostatnia zmiana: Kinga Banasik (3 kwietnia 2023, 08:42:05)
Zmieniono: roztrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1305