Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2023

stanowisko:

Główny Księgowy

miejsce pracy: Miejskie Przedszkole nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 17 maja 2023  14:00

DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 19 IM. KUBUSIA PUCHATKA w JELENIEJ GÓRZE
                        OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
                       
    Główny Księgowy – 1 etat.
 
1.      Nazwa i adres jednostki: Miejskie Przedszkole nr 19 im. Kubusia Puchatka, ul. Kurpińskiego 2, 58-506 Jelenia Góra
2.      Wymiar czasu pracy: 1 etat.
3.      Data przyjęcia: 01.06.2023 r.
4.      Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością zmiany na czas nieokreślony.
5.      Określenie stanowiska pracy: Główny Księgowy.

6.      Określenie wymagań niezbędnych: wymagania wynikające z art.54 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.):
a.      ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
b.      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
c.       nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
d.      posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
e.      spełnia jeden z poniższych warunków:
a)                      ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b)                      ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c)jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)                      posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
7.      Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

8.      Wymagania dodatkowe:
a.      znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
b.      znajomość ustaw o rachunkowości, finansach publicznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku VAT;
c.       znajomość i obsługa programów komputerowych, programów księgowych;
d.      doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej będzie dodatkowym atutem;
e.      biegła znajomość komputera: programy Office (Microsoft Word, Excel);
f.        posiada umiejętność sporządzania sprawozdań, zestawień, analiz danych statystycznych, prognoz;
g.      posiada umiejętność samodzielnej organizacji pracy, terminowość i rzetelność.

2.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a.      prowadzenie pełnej księgowości Miejskiego Przedszkola nr 19 w Jeleniej Górze zgodnie z obowiązującymi przepisami za pomocą programu finansowo – księgowego;
b.      sporządzanie sprawozdań budżetowych tj. Rb 27S, Rb 28S, oraz pozostałe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
c.       opracowywanie kwartalnych harmonogramów dochodów i wydatków; prowadzenie ewidencji planu wydatków budżetowych oraz dokonywanie zmian;
d.      opracowywanie analiz i zestawień;
e.      nadzór nad sporządzaniem wynagrodzeń pracowników jednostki w programie płacowym;
f.        nadzór nad prowadzeniem kart zasiłków chorobowych;
g.      nadzór nad prowadzeniem rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
h.      kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;
i.        wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki;
j.        opracowanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
k.       sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków budżetowych; dochodów własnych;
l.        kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych;
m.    przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
n.      rozliczanie składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS;
o.      prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;
p.      prowadzenie spraw związanych z obsługą funduszu socjalnego;
q.      wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:
a.      list motywacyjny;
b.      życiorys zawodowy CV;
c.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę;
d.      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy;
e.      oświadczenie kandydata o niekaralności;
f.        oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
2.      Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 18 maja 2023 r. do godz. 15.00 - osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00) lub drogą pocztową na adres szkoły (Miejskie Przedszkole nr 19 im. Kubusia Puchatka, ul. Kurpińskiego 2, 58-506 Jelenia Góra)
Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na stronie:
http://edukacja.bip.jeleniagora.pl 
 


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:


 
            Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:


·         Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejskie Przedszkole nr 19 im. Kubusia Puchatka, ul. Kurpińskiego 2, 58-506 Jelenia Góra.
·         Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: poczta@puchatek19.pl
·         Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Jeleniej Górze
·         Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
·         Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora

1)      dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO)
2)      sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO)
3)      usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO)
4)      ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO)
5)      przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO)
6)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO)


 
            Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 
Dyrektor Miejskiego   Przedszkola
nr.19 im. Kubusia Puchatka
w Jeleniej Górze -
mgr Teresa Herbut


metryczka


Wytworzył: Teresa Herbut (26 kwietnia 2023)
Opublikował: Teresa Herbut (26 kwietnia 2023, 09:38:44)

Ostatnia zmiana: Teresa Herbut (26 kwietnia 2023, 09:57:18)
Zmieniono: Dodanie treści ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 216