Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2023

stanowisko:

sprzątaczka

miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza
termin składania dokumentów: 31 maja 2023  14:00
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze ul. Sudecka 53 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: sprzątaczka 
wymiar zatrudnienia: 0,84 etatu  od 01.06.2023r.  praca w godzinach od 12.00 do 19.00 

WYMAGANIA FORMALNE: 
Wymagania niezbędne na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1282) oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 936 z późn. zm.): 
.  obywatelstwo polskie,
·  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
· niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne    przestępstwo,  ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
·  stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczka

WYMAGANIA DODATKOWE:
· kultura osobista,
· umiejętność dobrej organizacji pracy,
· rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,
· umiejętność pracy w zespole,
. umiejętność działania pod presją czasu,
· doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.    

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:                                                                 
· Utrzymywanie w czystości przydzielonego rejonu sprzątania
· Inne prace zlecone przez przełożonego wynikające z potrzeb szkoły.
· Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.
· Zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa            osób przebywających na terenie szkoły. ·Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, rzetelność,       umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.
 
 WYMAGANE DOKUMENTY:
· CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
· kserokopie dokumentów (świadectwa szkoły, świadectwa pracy)
· CV powinno być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie   swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)”.

dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać w terminie do dnia:                                                                  31 maja 2023  r. do godz. 14.00
Szkoła  Podstawowa nr  7, 58-500 Jelenia Góra  ul. Sudecka 53
  w zaklejonych kopertach  dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – sprzątaczka  w Szkole                                                         Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze”.                                                             Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie                          rozmowy kwalifikacyjnej.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:                                             75-75-233-35 wew. 22                                       
 
   
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Rybak (22 maja 2023)
Opublikował: Joanna Sroka (22 maja 2023, 10:54:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252