Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2023

stanowisko:

nauczyciel-wychowawca

miejsce pracy: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze wraz z oddziałem na ulicy J. Kilińskiego 38
termin składania dokumentów: 15 czerwca 2023  15:00
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wychowawcy na okres roku szkolnego 2023/2024 (od 1 września 2023), w wymiarze 1 etatu (30/30 godzin tygodniowo pracy opiekuńczo-wychowawczej).
Nauczycielem może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2023.984 t.j. z dnia 2023.05.23) i spełnia warunki zgodnie z § 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2020.1289 t.j. z dnia 2020.07.24) – ukończona pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z młodzieżą powyżej 15 roku życia
i umiejętność pomocy w nauce (szczególnie z matematyki, chemii, języka angielskiego).
Nabór na stanowisko nauczyciela, przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
1) w pierwszym etapie komisja konkursowa dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym bez udziału kandydatów i typuje osoby do drugiego etapu postępowania.
2) drugi etap polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej zbadać:
a. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe
wykonywanie powierzonych obowiązków;
b. posiadaną wiedzę w zakresie proponowanego zakresu czynności;
Dokumenty aplikacyjne osób zainteresowanych pracą powinny zawierać:
1) list motywacyjny;
2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe;
4) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji;
5) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystania z pełni praw publicznych.
Z wybraną osobą umowa zostanie zawarta pod warunkiem dostarczenia:
1) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na
stanowisku nauczyciela-wychowawcy, w tym pracy w godzinach nocnych;
2) zaświadczenia o niekaralności;
Termin składania dokumentów: 15 czerwca 2023 roku do godziny 15:00.
Dokumenty należy składać zdalnie wysyłając dokumenty na adres mail bursa1@jeleniagora.pl lub osobiście w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5, 7 w godzinach 8:00 – 15:00 lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty (dokumenty muszą dotrzeć do 15 czerwca 2023 roku do godziny 15:00 do naszej placówki).
Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu powiadomione zostaną indywidualnie.
 
Krzysztof Raczek
Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Raczek (29 maja 2023)
Opublikował: Krzysztof Raczek (29 maja 2023, 14:10:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 628