Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2023

stanowisko:

Referent ds. kadr

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo– Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 18 sierpnia 2023  15:00
Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
referenta ds. kadr 1,0 etatu

    I. Wymagania formalne:

    1. Wykształcenie średnie lub wyższe administracyjne,
    2. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących     zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy.
    3. Sumienne, rzeczowe i terminowe wykonywanie zakresu powierzonych     obowiązków i innych poleceń służbowych.
    4. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
    5. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.
    6. Stosowanie się do obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ.

    II. Wymagania dodatkowe:

    1. Prowadzenie i przechowywanie teczek osobowych pracowników zgodnie z     Kartą Nauczyciela oraz Kodeksem Pracy.
    2. Sporządzanie umów o pracę z pracownikami podejmującymi zatrudnienie w     szkole.
    3. Przygotowanie decyzji o wymiarze wynagrodzenia zasadniczego i     dodatków.
    4. Sporządzanie wykazów pracowników, którym przysługują nagrody     jubileuszowe.
    5. Sporządzanie wykazów pracowników, którym przysługuje dodatkowe     wynagrodzenie roczne.
    6. Wystawianie świadectw pracy dla byłych pracowników.
    7. Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników pedagogicznych i     niepedagogicznych, przyjmowanie wniosków urlopowych, wprowadzanie w     program kadrowy.
    8. Przygotowywanie list obecności na dany miesiąc.
    9. Kompletowanie wniosków pracowników o przyznanie emerytury lub renty z     tytułu niezdolności do pracy.
    10. Prowadzenie rejestrów aktualnie zatrudnionych i byłych pracowników     szkoły.
    11. Dokonywanie stałego przeglądu teczek osobowych wszystkich     zatrudnionych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz     egzekwowanie wymogu dostarczania dokumentów i wpinanie ich na bieżąco     do teczek osobowych.
    12. Sporządzanie wykazów pomocniczych celem obliczenia wynagrodzeń
    oraz zaangażowania wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników.
    13. Wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem.
    14. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
    15. Wprowadzanie danych kadrowych o pracownikach szkoły do Systemu     Informacji Oświatowej (SIO).
    16. Właściwe prowadzenie archiwum w zakresie spraw kadrowych.
    17. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz     wynikających z poleceń Dyrektora Szkoły.

    III. Wymagane dokumenty:

    1. podanie o przyjęcie na stanowisko referenta ds. kadr,
    2. CV z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
    3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i     doświadczenie zawodowe,
    4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – w tym,     że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
    5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w    związku z ubieganiem się o zatrudnienie na stanowisku referenta ds. kadr     zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.     z 2019 r. poz. 1781).

    IV. Warunki pracy:

    1. Miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej     w Jeleniej Górze ul. Leśna 5,
    2. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo – pełny etat od 01.09.2023r.,
    3. Stanowisko: samodzielne,
    4. Stanowisko wyposażone w komputer i monitor,
    5. Jednozmianowy system pracy w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym
    i naturalnym w pozycji siedzącej.

    V. Termin i miejsce składania dokumentów:

    Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 18 sierpnia 2023r.                           w sekretariacie szkoły (od 8.00 – 15.00) lub przesłać pocztą na adres: Zespół     Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej, 58-560 Jelenia Góra           ul. Leśna 5  w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko     referenta ds. kadr”.

    Dokumenty, które wpłyną do szkoły po określonym terminie nie będą     rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym. Informacja o wyniku     naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Zespołu Szkół     Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej  w Jeleniej Górze.

                                                Dyrektor Szkoły
                                          Agnieszka Samerdak

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Matusiak (31 lipca 2023)
Opublikował: Damian Pieniądz (31 lipca 2023, 15:01:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 578