zamówienie na:

Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków zarządzanych przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze

zamawiający: Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: KG.271.1.2021
wartość: do 130.000 złotych netto
termin składania ofert: 20 października 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie w załączeniu 
ZAPYTANIE OFERTOWE


 1. Zamawiający:

Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków

zarządzanych przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze


 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków zarządzanych przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z art. 62 ust. 1  pkt 1 ppkt a i b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 784 z późn. zm.), zgodnie z wykazem adresowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.


 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy/wystawienia zlecenia do dnia 30/11/2021 r.


 1. Termin otwarcia ofert: 20/10/2021 r. godz. 12:00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie.

Zamawiający zastrzega sobie:

 1. możliwość żądania od Wykonawcy w trakcie postępowania wyjaśnień w zakresie złożonej

oferty oraz uzupełniania brakujących dokumentów;

 1. prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

 2. możliwość odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn,

jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny,

 1. skontaktowania się jedynie z wybranym wykonawcą, który złoży prawidłowo wypełnioną ofertę

spełniającą kryteria oceny oferty


 1. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert1:

1) Cena - waga 100 %


6. Wzór Formularza oferty - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


7. Warunki płatności – przelew 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury i dostarczonej do ZSPUiBS


8. Forma - sposób przygotowania/złożenia oferty*: Ofertę należy sporządzić w języku polski

1) w formie elektronicznej na adres skrzynki pocztowej e-mail: zspu.jgora@gmail.com

2) w formie papierowej: złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: Oferta w postępowaniu „ wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego

budynków zarządzanych przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ” wskazując Nazwę i adres Wykonawcy.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Monika Momot – kierownik gospodarczy, tel. 75 75 474 32, mail: kierownikgospodarczy@zspu.jgora.pl


………………..…………………..……

data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnione


Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
pieczątka wykonawcy


Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze

ul. Leśna 5

58-560 Jelenia Góra


FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy: ___________

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców: ____________________________________________________________________________


REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Pesel (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą): |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Adres siedziby:

Kod pocztowy: ________________ Miejscowość: ____________________________________

Województwo:________________________________________________________________

Ulica_____________________________________ nr domu_________ nr lokalu___________

e-mail: ______________________________________________________________________

tel. _________________________________________________________________________


W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe w ramach prowadzonego postępowania z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych na zakup dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której przedmiotem jest: wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków zarządzanych przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze , oferuję realizację zamówienia za cenę:

netto ____________ zł, słownie złotych:_______________________________________

+ ________% podatek VAT*,tj. _____________________zł

*(należy wpisać właściwą stawkę podatku VAT ustaloną wg obowiązujących przepisów Ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

brutto ____________zł, słownie złotych: ______________________________________


 1. Potwierdzam wykonanie usługi, roboty budowlanej, dostawy* do dnia ___.____._____r.

 2. Oświadczam, że:

 1. jestem / nie jestem2) czynnym podatnikiem podatku VAT,

 2. sytuacja finansowa mojej firmy pozwala na realizację zamówienia na warunkach określonych Zaproszeniu do składania ofert,

 3. uzyskałem/-am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

 4. oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem,

 5. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego; zaproponowane ceny netto nie będą podwyższane w toku realizacji zamówienia,

 6. wyrażam zgodę na warunki płatności określone projekcie umowy/ zlecenia,

 7. zrealizuję zamówienie w terminie określonym w Zaproszeniu do składania ofert,

 8. zapoznałem/-am się z istotnymi postanowieniami zawartymi umowie/zleceniu i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy/zlecenia na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

 9. uważam się za związanego/-ą niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

 10. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wnioski, oświadczenia i zawiadomienia proszę kierować do:

imię i nazwisko osoby do kontaktu:______________________________________________

adres: _____________________________________________________________________

telefon: ____________________________________________________________________

faks:_______________________________________________________________________

e-mail: _____________________________________________________________________


..............................................................


(podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej)

wykaz adresów budynków do przeglądu (8kB) excel

formularz ofertowy (30kB) word

opis zlecenia (40kB) word

Zdjęcie* niepotrzebne skreślić


metryczka


Odpowiada za treść: Monika Momot – kierownik gospodarczy
Opublikował: Damian Pieniądz (7 października 2021, 10:27:36)

Ostatnia zmiana: Damian Pieniądz (12 listopada 2021, 14:27:05)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie w załączeniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 646