zamówienie na:

Wykonanie przeglądów stanu instalacji gazowej wraz z wykonaniem serwisu kotłowni gazowych w budynkach zarządzanych przez Zespół Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze

zamawiający: Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: KG.271.3.2021
wartość: do 130.000 złotych
termin składania ofert: 21 października 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie w załączeniu 
ZAPYTANIE OFERTOWE


 1. Zamawiający:

Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie usługi w zakresie przeglądów stanu instalacji gazowej wraz z wykonaniem serwisu kotłowni gazowych w budynkach zarządzanych przez Zespół Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przeglądów stanu instalacji gazowej wraz z wykonaniem serwisu kotłowni gazowych w budynkach zarządzanych przez Zespół Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 784 z późn. zm.), zgodnie z wykazem adresowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz zakresem kontroli instalacji gazowej i serwisem kotłowni, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.


 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy/ wystawienia zlecenia do dnia 30/11/2021 r.


 1. Termin otwarcia ofert: 22/10/2021 r. godz. 12:00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie.

Zamawiający zastrzega sobie:

 1. możliwość żądania od Wykonawcy w trakcie postępowania wyjaśnień w zakresie złożonej

oferty oraz uzupełniania brakujących dokumentów;

 1. prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

 2. możliwość odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny,

 3. skontaktowania się jedynie z wybranym wykonawcą, który złoży prawidłowo wypełnioną ofertę spełniającą kryteria oceny oferty


 1. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert1:

1) Cena - waga 100 %


6. Wzór Formularza oferty - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.


7. Warunki płatności – przelew 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury i dostarczonej do ZSPUiBS


8. Forma - sposób przygotowania/złożenia oferty*: Ofertę należy sporządzić w języku polski

1) w formie elektronicznej na adres skrzynki pocztowej e-mail: zspu.jgora@gmail.com

2) w formie papierowej: złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: Oferta w postępowaniu „ wykonanie przeglądów stanu instalacji gazowej wraz z wykonaniem serwisu kotłowni gazowych w budynkach zarządzanych przez Zespół Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ” wskazując Nazwę i adres Wykonawcy.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Monika Momot – kierownik gospodarczy, tel. 75 75 474 32, mail: kierownikgospodarczy@zspu.jgora.pl


………………..…………………..……

data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnione


Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

ZAKRES PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH ORAZ PRZEGLĄD I SERWIS KOTŁOWNI OBEJMUJE:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów stanu instalacji gazowej wraz z wykonaniem serwisu kotłowni gazowych w budynkach zarządzanych przez Zespół Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze

Opracowanie jest zbiorem minimalnych wymagań, które są niezbędne do określenia standardu ww. opracowania.

Okresowe kontrole mają być wykonane zgodnie z podstawowym aktem prawnym, którym jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.784 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zakres rocznej kontroli wewnętrznej instalacji gazowej oraz serwis kotłowni gazowych /dwa kotły wodne Viessmann/ obejmuje między innymi realizacje nw. zakresów:

 1. sprawdzenie stanu technicznego i szczelności kurków głównych z określeniem ich lokalizacji,

 2. sprawdzenie stanu technicznego i szczelności części instalacji na poziomie piwnic,

 3. sprawdzenie stanu technicznego i szczelności pionów gazowych,

 4. sprawdzenie stanu technicznego i szczelności części instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych z określeniem prawidłowości lokalizacji gazomierzy, sprawdzeniem połączeń i czy przed urządzeniami są kurki odcinające,

 5. sprawdzenie stanu technicznego i szczelności urządzeń gazowych między innymi: kuchni, kotłów gazowych jedno i dwufunkcyjnych z wyszczególnieniem rodzaju komory spalania oraz ze zwróceniem uwagi na stan techniczny palników i sprawność działania,

 6. sprawdzenie stanu technicznego i szczelności instalacji i urządzeń gazowych,

 7. sprawdzenie dostępu do zaworów gazowych,

 8. oznakowanie miejsc wycieku gazu, niezwłoczne powiadomienie Zarządcy o zaistniałej sytuacji

 9. trwałe odłączenie od sieci niesprawnych urządzeń gazowych, których stan zagraża zdrowiu lub życiu mieszkańców, niezwłoczne powiadomienie Zarządcy o zaistniałej sytuacji,

 10. sporządzenie protokołów z przeprowadzonej kontroli tzw. protokołów szczelności sprawdzanej instalacji,

 11. konserwacja kotłów i planików,

 12. kontrola pomp c.o. oraz cwu, cyrkulacji,

 13. kontrola pracy zaworów bezpieczeństwa c.o. i cwu oraz ograniczników temperatury,

 14. kontrola ogranicznika braku wody w kotle

 15. sprawdzenie poprawności spalania wraz z analizą,

 16. kontrola działania automatyki kotłowni,

 17. kontrola pracy aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowych,

 18. kontrola szczelności instalacji gazowej w kotłowni.

Kontrola szczelności musi być wykonana we wszystkich pomieszczeniach, do których doprowadzona jest czynna instalacja gazu.

Wszystkie niezbędne koszty czynności dotyczących prowadzonych kontroli winny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację przedmiotowego zamówienia.

Cena ofertowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej realizację.

Protokoły ostateczne przeprowadzonych kontroli winny zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia branżowe oraz należące do właściwej izby. Do kompletu protokołów należy dołączyć oświadczenie osoby uprawnionej o prawidłowości jej wykonania, uprawnienia kominiarskie lub sanitarne oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
pieczątka wykonawcy


Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze

ul. Leśna 5

58-560 Jelenia Góra


FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy: ___________

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców: ____________________________________________________________________________


REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Pesel (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą): |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Adres siedziby:

Kod pocztowy: ________________ Miejscowość: ____________________________________

Województwo:________________________________________________________________

Ulica_____________________________________ nr domu_________ nr lokalu___________

e-mail: ______________________________________________________________________

tel. _________________________________________________________________________


W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe w ramach prowadzonego postępowania z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych na zakup dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której przedmiotem jest: Wykonanie przeglądów stanu instalacji gazowej wraz z wykonaniem serwisu kotłowni gazowych w budynkach zarządzanych przez Zespół Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, oferuję realizację zamówienia za cenę:

netto ____________ zł, słownie złotych:_______________________________________

+ ________% podatek VAT*,tj. _____________________zł

*(należy wpisać właściwą stawkę podatku VAT ustaloną wg obowiązujących przepisów Ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

brutto ____________zł, słownie złotych: ______________________________________


 1. Potwierdzam wykonanie usługi, roboty budowlanej, dostawy* do dnia ___.____._____r.

 2. Oświadczam, że:

 1. jestem / nie jestem2) czynnym podatnikiem podatku VAT,

 2. sytuacja finansowa mojej firmy pozwala na realizację zamówienia na warunkach określonych Zaproszeniu do składania ofert,

 3. uzyskałem/-am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

 4. oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem,

 5. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego; zaproponowane ceny netto nie będą podwyższane w toku realizacji zamówienia,

 6. wyrażam zgodę na warunki płatności określone projekcie umowy/ zlecenia,

 7. zrealizuję zamówienie w terminie określonym w Zaproszeniu do składania ofert,

 8. zapoznałem/-am się z istotnymi postanowieniami zawartymi umowie/zleceniu i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy/zlecenia na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

 9. uważam się za związanego/-ą niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

 10. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wnioski, oświadczenia i zawiadomienia proszę kierować do:

imię i nazwisko osoby do kontaktu:______________________________________________

adres: _____________________________________________________________________

telefon: ____________________________________________________________________

faks:_______________________________________________________________________

e-mail: _____________________________________________________________________


..............................................................


(podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej)

opis zlecenia (40kB) word

formularz ofertowy (40kB) word
wykaz adresowy budynków (8kB) excel


Zdjęcie


metryczka


Odpowiada za treść: Monika Momot, kierownik gospodarczy
Opublikował: Damian Pieniądz (7 października 2021, 10:50:28)

Ostatnia zmiana: Damian Pieniądz (12 listopada 2021, 14:24:17)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 531