zamówienie na:

Świadczenie usługi telekomunikacyjnej na rzecz Zamawiającego – usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w okresie trwania umowy tj. od dnia 01/01/2022 r. do dnia 31/12/2022 r.

zamawiający: Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: KG.271.5.2021
wartość: do 130.000
termin składania ofert: 5 listopada 2021  11:30
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie w załączeniu 

Jelenia Góra, dnia  19/10/2021 r.
Znak sprawy: KG.271.5.2021
Rodzaj zamówienia:
usługa
Kwota zamówienia:
Zamówienia do 130 000 zł netto
kod CPV:
64 20 00 00-8 Usługi telekomunikacyjne
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
1.  Zamawiający:
Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5,            58-560 Jelenia Góra
zaprasza do złożenia ofert na: świadczenie usługi telefonii stacjonarnej do Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
2.  Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telekomunikacyjnej na rzecz Zamawiającego – usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w okresie trwania umowy tj. od dnia 01/01/2022 r. do dnia 31/12/2022 r.
3. W zakres usług wchodzą:
1) zapewnienie wszystkich przyłączy telekomunikacyjnych, niezbędnych do realizacji całości usług określonych w Załączniku nr 1 do Zapytania, tj. w Wykazie zasobów telekomunikacyjnych:
2) połączenia telefoniczne, których szacunkowe ilości określone zostały w ust. 3).
3) Zamawiający szacuje wielkość zamówienia dotyczącego świadczonych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w zakresie ilości połączeń telefonicznych ogółem na:
Nazwa usługi Ilość minut w skali 1 roku Połączenia krajowe do sieci stacjonarnych 1500 Połączenia do sieci komórkowych 1500 Połączenia międzynarodowe  (UE) 15
 Uwaga: dane odnośnie przeciętnego ruchu rocznego są wielkościami orientacyjnymi przyjętymi dla porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
4) Świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie obejmowało:
·         połączenia lokalne,
·         połączenia międzystrefowe,
·         połączenia do sieci komórkowych,
·         połączenia międzynarodowe,
·         zapewnienie transmisji dla faksu,
·         połączenia bezpłatne do służb ratunkowych powołanych ustawowo,
·         połączenia informacyjne, infolinie 0-800, 0-801, 0 – 804,
·         bezpłatne przekierowywanie połączeń.
5) Wykonawca w ramach abonamentu zapewni bez dodatkowego zgłoszenia przez
     Zamawiającego blokadę dostępu do wszelkich usług o podwyższonej opłacie m.in.                 
     0 – 700 etc.
6) Brak opłaty za niezrealizowane połączenia,
7) Świadczenie usługi w systemie naliczania sekundowego,
8) Zamawiający zastrzega, iż ilość istniejących linii może ulec zwiększeniu i nie spowoduje to konieczności zmiany umowy (maksymalnie 2 linie)
9) Przejęcie całości ruchu wychodzącego Zamawiającego z zachowaniem posiadanych numerów telefonów.
10) Udostępnianie wykazu bieżących oraz archiwalnych połączeń poprzez strony www lub na adres e-mail w formacie xls.
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01/01/2022 r. do dnia 31/12/2022 r.
5. Termin składania ofert: 29/10/2021 r. godz. 11.30
6. Termin otwarcia ofert: 29/10/2021 r. godz. 12:00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą
    podlegały ocenie.
    Zamawiający zastrzega sobie:
a. możliwość żądania od Wykonawcy w trakcie postępowania wyjaśnień w zakresie złożonej
        oferty oraz uzupełniania brakujących dokumentów;
b. prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
c. możliwość odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn,     jak  również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny,
d. skontaktowania się jedynie z wybranym wykonawcą, który złoży prawidłowo wypełnioną ofertę spełniającą kryteria oceny oferty
7. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert[1]:
1)   Cena - waga 100 %
8. Wzór Formularza oferty - załącznik nr  2 do zapytania ofertowego.
9. Warunki płatności – przelew 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury i dostarczonej do ZSPUiBS
10.  Forma - sposób przygotowania/złożenia oferty*: Ofertę należy sporządzić w języku polskim
1) w formie elektronicznej na adres skrzynki pocztowej e-mail: zspu.jgora@gmail.com
2) w formie papierowej: złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: Oferta w postępowaniu  „Usługa telefonii stacjonarnej do siedziby Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ” wskazując Nazwę i adres Wykonawcy.
11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Monika Momot – kierownik gospodarczy, tel. 75 75 474 32, mail: kierownikgospodarczy@zspu.jgora.pl
 
                   ………………..…………………..……
                          data i podpis 
            Dyrektora  lub osoby upoważnionej
 

formularz_ofertowy (30kB) word
zapytanie ofertowe
zapytanie ofertowe 2
wykaz 1
wykaz 2
Zdjęcie
Zdjęcie

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Momot - kierownik gospodarczy
Opublikował: Damian Pieniądz (20 października 2021, 10:14:00)

Ostatnia zmiana: Damian Pieniądz (12 listopada 2021, 14:21:21)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 478