zamówienie na:

dostarczanie własnym transportem, zgodnie z wymaganiami HACCP do Bursy Szkolnej nr 1, ul. Jana Kilińskiego 5, 7 Jelenia Góra: mięsa i wędlin wieprzowych, mięsa i wędlin drobiowych, mięsa wołowego, podrobów wieprzowych i drobiowych.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4/2021
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 30 grudnia 2021  10:00
wynik postępowania: Wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria - PEKROL Siedlęcin - oferta została wybrana. 
Zapytanie ofertowe z dnia 21.12.2021r.

dotyczące dostarczania własnym transportem, zgodnie z wymaganiami HACCP do Bursy Szkolnej nr 1, ul. Jana Kilińskiego 5, 7 Jelenia Góra: mięsa i wędlin wieprzowych, mięsa i wędlin drobiowych, mięsa wołowego, podrobów wieprzowych i drobiowych.


Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z dnia 24.10.2019r.) niniejsze postepowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów przywołanej ustawy.


I. Zamawiający:
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 5, 7; 58-500 Jelenia Góra
NIP: 6112706553, Regon: 021412864
Telefon: 756453270, e-mail: bursa1@jeleniagora.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostarczenie własnym transportem, na własny koszt, zgodnie z wymaganiami HACCP do Bursy Szkolnej nr 1, ulica Jana Kilińskiego 5, 7 w Jeleniej Górze - mięsa i wędlin wieprzowych, mięsa i wędlin drobiowych, mięsa wołowego, podrobów wieprzowych i drobiowych, według telefonicznego zamówienia z dnia poprzedniego. Wymagamy dostaw tylko w dni robocze. Rodzaj i ilość produktów jest zmienna i zależy od ilości młodzieży i ustalonego jadłospisu, w okresie: świąt państwowych, ferii zimowych i wakacyjnej przerwy w nauce dla młodzieży, a także w przypadku zawieszenia działalności przez MEN lub organ prowadzący Bursa Szkolna nr 1 – może nie składać zamówień z uwagi na przerwę w pracy. Dostarczane artykuły winny spełniać wymagania jakościowe Polskich Norm, posiadać aktualny atest producenta i świadectwa jakości wymagane przepisami prawa.

III. Termin realizacji/wykonania zamówienia: od 10 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

IV. Wartość zamówienia wynosi: 21688,54 złotych netto ustalona na podstawie szacunków za okres od 05 maja 2021 roku do 30 listopada 2021 roku. Wartość zamówienia w euro: 5 080,12 przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku (Dz.U. z dnia 18.12.2019r. poz. 2453).

V. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Ewa Bugajewicz

VI. Data ustalenia wartości zamówienia: 21 grudnia 2021 roku.

VII. Oferty będą oceniane poprzez porównanie cenowe 9 wybranych artykułów z różnych grup produktów (ceny muszą być podane netto):
filet wędzony z indyka – cena za 1 kilogram
filet z kurczaka – cena za 1 kilogram
kiełbasa krakowska – cena za 1 kilogram
kiełbasa pieprzowa – cena za 1 kilogram
kiełbasa śląska – cena za 1 kilogram
łopatka wieprzowa bez kości – cena za 1 kilogram
polędwica drobiowa – cena za 1 kilogram
schab bez kości – cena za 1 kilogram
udko z kurczaka – cena za 1 kilogramVIII. Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym i realizacji zamówienia:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności.
2. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019r. poz. 1252, z 2020r. poz. 284, 285, 1493, 2021).
4. Dostarczone produkty będą oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2015 poz. 29 z dnia 08.01.2015, Dz.U. 2019 poz. 754 z dnia 17.04.2019, Dz.U.2020 poz. 1149 z dnia 22.06.2020).
5. Dostarczane produkty winny odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
6. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy.
8. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (artykuły spożywcze). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.

IX. Oferta powinna zawierać (Załącznik nr 2):
datę sporządzenia,
adres lub siedzibę oferenta, nr NIP, nr telefonu,
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu,
ceny netto zgodnie z punktem VII zapytania cenowego. W przypadku oferowania innej gramatury opakowań należy cenę za opakowanie przeliczyć na gramaturę wymaganą w zapytaniu ofertowym.

X. Ofertę należy złożyć do dnia 30 grudnia 2021r. do godz. 10:00, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 5, 7; 58-500 Jelenia Góra, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta mięso i wędliny”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2021r. o godz. 12:00.

XI. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta spełniająca wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz mająca najniższą cenę. Zamawiający dokona oceny, a następnie wyboru najkorzystniejszej oferty wg następującego wzoru: cena minimalna / cena badanej ofert * 100 punktów = liczba punktów

XII. Informacje dodatkowe:
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim, z wyjątkiem osób wskazanych w ofercie. W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności powtarzających się opóźnień w realizacji dostaw, mimo bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze do zawarcia umowy.
Informacje dotyczące RODO zostały umieszczone w Załączniku nr 3.
Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia:
Ewa Bugajewicz tel. 756453270 w godzinach 8:00-15:00.


Krzysztof Raczek
Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze

 
Wzór umowy (Załącznik nr 1):

UMOWA NR …… /ZP/Ż/2022

Zawarta w dniu ………………r. pomiędzy Miastem Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611 000 3899 - Bursą Szkolną nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 5,7, posiadającą nr identyfikacyjny NIP 6112706553 zwaną „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 – …………………………
a …………………………………………reprezentowanym przez…………………………… – zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zapytania ofertowego z dnia ................ zgodnego z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze, których wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł netto z dnia 20 sierpnia 2021 roku.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Mocą niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy …………………...….. na podstawie złożonej oferty cenowej.
1. Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia …………….do …………….
2. Daty dostaw oraz ilości potrzebnego towaru będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie zamówienia telefonicznego, dnia poprzedniego przez samodzielnego odpowiedzialnego za zamówienia pracownika Bursy do godziny uzgodnionej z Wykonawcą dostaw.
3. Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego Bursy.

§ 2
Warunki realizacji

1. Produkty będą dostarczane przez Wykonawcę własnym transportem, na jego koszt oraz ryzyko do siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 09:30.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy, każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności.
4. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy.
5. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu że dostarczona żywność będzie wolna od wad, będzie spełniać wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019r. poz. 1252, z 2020r. poz. 284, 285, 1493, 2021).
7. Dostarczone produkty będą oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2015 poz. 29 z dnia 08.01.2015, Dz.U. 2019 poz. 754 z dnia 17.04.2019, Dz.U.2020 poz. 1149 z dnia 22.06.2020).
8. Dostarczane produkty winny odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
9. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
11. Miejscem dostarczenia zamówienia jest siedziba Bursy Szkolnej nr 1 ul. Jana Kilińskiego 5, 7; 58-500 Jelenia Góra.
12. Odbiór towaru powinien być potwierdzony przez Zamawiającego podpisem na wystawionym przez Wykonawcę dokumencie ilościowym doręczonym z towarem.

§ 3 Warunki płatności
1. Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy umieszczone na prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego.
3. Zmiana cen przedstawionych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Bursy, może nastąpić po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego o wysokości zmian cen i ich przyczynach. Jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje zmiany cen, może wypowiedzieć niniejszą umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

§ 4 Prawo odstąpienia
Strony postanawiają, że przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
b) Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację zamówień bez uzasadnionych przyczyn,
c) Wykonawca dostarczył trzykrotnie towar, który nie spełniał warunków niniejszej umowy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru towaru.
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 5 Przepisy końcowe
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim, z wyjątkiem osób wskazanych w ofercie.
2. Zmiany treści niniejszej umowy dopuszczalne są, wyłącznie za wolą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 2


OFERTA CENOWA


dla Bursy Szkolnej nr 1
ul. Kilińskiego 5, 7
58-500 Jelenia Góra


od


Odpowiadając na wystosowane przez Bursę Szkolną nr 1, ul. Kilińskiego 5, 7 w Jeleniej Górze zapytanie ofertowe z dnia 21.12.2021r. oferujemy następujące ceny netto artykułów w grupie mięso i wędliny wieprzowe, mięso i wędliny drobiowe, mięso wołowe, podroby wieprzowe i drobiowe.

Lp. Nazwa artykułu Jednostka miary Cena netto za 1 jednostkę miary
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Oświadczamy też, że spełniamy warunki zawarte w zapytaniu ofertowym (w części VIII, pkt. 1-8) i punktach proponowanej umowy (Załącznik nr 1).


                                                             
         (miejscowość, data)                                                                                                      (pieczątka, podpis)

Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Bursa Szkolna nr 1, 58-500 Jelenia Góra, ul. Kilińskiego 5,7.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych–Bursa Szkolna nr 1, 58-500 Jelenia Góra, ul. Kilińskiego 5,7; nr tel. 756453270 wew. 25, adres e-mail: rodo.bursa1@wp.pl.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.: „Zapytanie ofertowe z dnia 21.12.2021r. dotyczące dostarczania własnym transportem, zgodnie z wymaganiami HACCP do Bursy Szkolnej nr 1, ul. Kilińskiego 5, 7 Jelenia Góra mięsa i wędlin wieprzowych, mięsa i wędlin drobiowych, mięsa wołowego, podrobów wieprzowych i drobiowych” w celu rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana oferty i ewentualnego zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. Podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.
7. Posiada Pani/Pan: – na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; – na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c oraz lit. b RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.                                                             
        (miejscowość, data)                                                                                             (pieczątka, podpis)

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (22 grudnia 2021, 13:52:31)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (24 stycznia 2022, 14:28:57)
Zmieniono: Wprowadzenie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 644