zamówienie na:

Zabezpieczenie Bursy Szkolnej nr 1 przed szkodnikami, czyli stworzenie barier przed przenikaniem szkodników z zewnątrz, poprzez co miesięczną kontrolę

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2022
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 24 stycznia 2022  10:00
wynik postępowania: Najtańsza ofertę spełniająca kryteria złożyła firma Biosekt Jelenia Góra 
Zapytanie ofertowe nr 1/2022


I. ZAMAWIAJĄCY
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7. 
Jednostka budżetowa Miasta Jeleniej Góry

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zabezpieczenie Bursy Szkolnej nr 1 przed szkodnikami, czyli stworzenie barier przed przenikaniem szkodników z zewnątrz, poprzez co miesięczną kontrolę: 
- 4 sztuk stacji deratyzacyjnych na zewnątrz budynku;
- 4 sztuk detektorów na owady w pomieszczeniu kuchni I magazynie spożywczym;
- 3 sztuk chwytaków żywołownych na gryzonie w kuchni;
- ogólną kontrolę w pomieszczeniach produkcyjnych (kuchnia) i magazynowych oraz na zewnątrz  budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5-7.
- zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w placówce.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania prac – tożsamy z długością umowy na wykonanie wyżej określonych czynności: od 01.02.2022 r. do 31 stycznia 2024 roku. 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać oświadczenie lub poświadczenie o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji   do przeprowadzenia działań opisanych w przedmiocie zamówienia.
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
- zawierać cenę brutto, za co miesięczne zabezpieczenie Bursy Szkolnej nr 1 przed szkodnikami.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bursa1@jeleniagora.pl , poczty, kuriera na  adres: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7 58-500 Jelenia Góra,  do dnia 24 stycznia 2022 roku, do godziny 10:00. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  25 stycznia 2022 roku, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Bursy
oraz na stronie internetowej pod adresem: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl
3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 90%
2 – Udokumentowane doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych usług  10% .

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Bursy: telefonicznie 756453270 w godzinach 9:00-15:00.

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (11 stycznia 2022, 13:33:02)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (24 stycznia 2022, 14:18:30)
Zmieniono: Wprowadzenie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 249