zamówienie na:

Wymiana uszkodzonej kanalizacji deszczowej

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 15 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2022
wartość: do 10000 zł
termin składania ofert: 5 lipca 2022  15:00
wynik postępowania: brak ofert 
Jelenia Góra, 21.06.2022 r.
 
                                           ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 w Jeleniej Górze
ul. Kamiennogórska 9
58-570 Jelenia Góra
Tel: 75 755 33 42
e-mail: jgsp15@wp.pl
 
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:
 
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Wymiana uszkodzonej kanalizacji deszczowej.
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
- odpowiednie zabezpieczenie terenu
- zlokalizowanie i ustalenie miejsca uszkodzenia
- demontaż kostki brukowej na odcinku około 16m2
- przeprowadzenie niezbędnych robót ziemnych na uszkodzonym odcinku
- udrożnienie rynny umieszczonej na wschodniej ścianie budynku szkoły
- wymiana i naprawa niezbędnych elementów po wykryciu uszkodzenia
- po zakończonych pracach oczyszczenie terenu, zasypanie wykopu, usunięcie rzeczy po remoncie i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 
3. INFORMACJE OGÓLNE:
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (oferta musi zawierać):
a)      zobowiązanie oferenta do określenia ceny brutto  za realizację całego zamówienia wymiany uszkodzonej kanalizacji deszczowej wraz ze wszystkimi dodatkowymi robotami budowlanymi, które są niezbędne przy wymianie  uszkodzonej kanalizacji deszczowej.
b)      adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
c)      wskazywać dane osoby do kontaktu w sprawie oferty z podaniem numeru telefonu i adresu email,
d)      być podpisana czytelnie przez wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania),
e)      być sporządzona w języku polskim,
f)       zawierać pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy.
4.      MIEJSCE WYKONANIA WYMIANY:
 Szkoła Podstawowa Nr 15 w Jeleniej Górze, ul. Kamiennogórska 9, 58-570 Jelenia Góra.
5.      ELEMENTY FORMALNE OFERTY:
a)      dostawca jest zobowiązany do złożenia:
- oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu w myśl art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity D.U. z 2021 poz. 1129).
      - aktualnego dokumentu uprawniającego do występowania w obrocie prawnym
 w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
b) materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.
6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Planowany okres realizacji zamówienia:  jeden miesiąc od daty podpisania umowy.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
a)       dokumenty winny być złożone wraz z ofertą.
b)      dokumenty, mogą być przedstawione w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta tj. przez osobę upoważnioną do jej reprezentowania.
c)      zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie budzić wątpliwości  do jej prawdziwości.
d)      oferta winna być bez skreśleń, poprawianych błędów, napisana w sposób czytelny
i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
W przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć  umowę spółki .
e)      złożona oferta jest jawna, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę  
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
a oferent składając ją zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępniane  innym uczestnikom postępowania.
f)       oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
g)      osobą odpowiedzialną za udzielenie wyjaśnień jest Pani Ewa Potkańska
75 755 33 42.
h)      ofertę w zamkniętej  w sposób trwały kopercie oznaczonej hasłem „SP Nr 15  - Wymiana Kanalizacji Deszczowej” - należy złożyć w  sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze, ul. Kamiennogórska 9, 58-570 Jelenia Góra do dnia  05.07.2022 r. do godziny 15.00
i)       otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2022 r. o godz. 10.30 w Szkole Podstawowej
Nr 15 w Jeleniej Górze, ul. Kamiennogórska 9, 58-570 Jelenia Góra (sekretariat).
 OCENA OFERT:
1.      Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium zgodności formalnej z zapytaniem ofertowym.
2.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą łączną cenę brutto.
3.      W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty, jakie będzie ponosił wykonawca.
4.      Nie uwzględnienie tych kosztów przez wykonawcę nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.
5.      Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
6.      Informacje o wynikach postępowania zostanie przesłana elektronicznie lub drogą pocztową  na adres wskazany przez uczestnika postępowania.
UNIEWAŻNIENIE OFERTY:
1.      Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione jeżeli:
a)      Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
b)      Cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie usługi.

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Zoldi
Opublikował: Agnieszka Zoldi (21 czerwca 2022, 11:16:32)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Zoldi (21 maja 2024, 08:38:12)
Zmieniono: brak ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 542