zamówienie na:

Usługa zerwania płytek ceramicznych na tarasie wejściowym do Bursy, frezowanie powierzchni, zabezpieczenie przed wilgocią, położenie nowych płytek ceramicznych.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2022
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 12 lipca 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważniono zapytanie ofertowe, wpłynęła jedna oferta przewyższająca środki zabezpieczone w planie finansowym na realizację zadania. 
Zapytanie ofertowe nr 1/2022


I. ZAMAWIAJĄCY
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7. 
Jednostka budżetowa Miasta Jeleniej Góry

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Usługa zerwania płytek ceramicznych na tarasie wejściowym do Bursy – powierzchnia 70 m2 plus schody: 5*4,70 m i 4*2,70 metra; frezowanie powierzchni, położenie podwójnej warstwy izolującej od wody, położenie nowych płytek ceramicznych. Gwarancja na szczelność i jakość wykonania tarasu 2 lat.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania prac do 30.08.2022 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
- zawierać cenę brutto, uwzględniającą całość kosztów.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bursa1@jeleniagora.pl , poczty, kuriera na  adres: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7 58-500 Jelenia Góra,  do dnia 12 lipca 2022 roku, do godziny 10:00. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  13 lipca 2022 roku, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Bursy
oraz na stronie internetowej pod adresem: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl
3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 90%
2 – Udokumentowane doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych usług  10%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Raczek: telefonicznie 756453270 w godzinach 9:00-15:00.
                         

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (5 lipca 2022, 15:28:53)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (29 lipca 2022, 10:52:50)
Zmieniono: Unieważniono zapytanie ofertowe

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 468