zamówienie na:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę oleju opałowego do potrzeb c.o. w ilości około 25.000 litrów na 1 rok wraz z transportem do SP 15 w Jeleniej Górze ul Kamiennogórska 9

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 15 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2022
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 10 stycznia 2023  15:00
wynik postępowania: Otrzymano ofertę Gazpetrol sp. z o o. Kąty Wrocławskie ul.1-go Maja 90 Wybrano ofertę Nr 1 jako najkorzystniejszą - GAZpetrol sp. z o. o Kąty Wrocławskie ul. 1- go Maja 90  
   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
 
na dostawę oleju opałowego do potrzeb c. o. w ilości około 25.000 litrów /   na 1 rok
 wraz z transportem do Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze  przy ul. Kamiennogórskiej 9
 
Wymagania techniczne
-          świadectwo jakości oleju opałowego potwierdzające:
a)      wartość opałową nie niższą jak 42,6  MJ / kg,
b)      zawartość siarki nie większą niż 0,10 % m/m
c)      gęstość maksymalnie 860 kg / m ³
d)      zanieczyszczenia stałe maksymalnie 24 mg / k
e)      lepkość klimatyczna w temp.200C 6 mm2 / s
Informacje ogólne
1.      Oferent jest zobowiązany do określenia ceny za 1 litr (łącznie z podatkiem VAT                   i transportem) do Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze.
2.      Jednorazowa dostawa wielkości  do  5.000 l, zamówienie złożone będzie  z trzydniowym wyprzedzeniem dostawy.
3.      Pożądany termin realizacji:
-          rozpoczęcie  od  05.01.2023 r.
-          zakończenie  do 31.12.2023 r.
4.      Dostawca jest zobowiązany do złożenia:
a)      oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu w myśl art. 24  ustawy z 29.01.2004 r. (tekst jednolity D.U. 2022 poz.1710 z dnia 22 lipca 2022 r.)
b)      aktualnego dokumentu uprawniającego do występowania w obrocie prawnym
 w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
c)    posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
d)    Dokumenty  wymienione w pkt. 4  winny być złożone wraz z ofertą.
4.1.Dokumenty, o których mowa w pkt. 4, mogą być przedstawione w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta tj. przez osobę upoważnioną do jej reprezentowania.
4.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie budzić wątpliwości  do jej prawdziwości.
4.3.Oferta winna być bez skreśleń, poprawianych błędów, napisana w sposób czytelny
i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
W przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć  umowę spółki .
4.4.Złożona oferta jest jawna, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę  
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
a oferent składając ją zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępniane  innym uczestnikom postępowania.
5.      Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o jedyne kryterium
to jest najniższą cenę [brutto] za dostawę 1 litra oleju opałowego. Oferent, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zobowiązany będzie do podpisania umowy.
6.      Zamawiający (odbiorca oleju opałowego) ma prawo do pobrania w obecności przedstawiciela dostawcy, próbki z dostarczonej partii oleju – celem sprawdzenia jej jakości. W przypadku kiedy badania nie potwierdzą  jakości oleju opałowego wymaganej jako minimalnej w niniejszym postępowaniu, dostawca zostanie obciążony poniesionymi przez zamawiającego kosztami badania.
7.      Dostawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest  do dostarczania oleju opałowego wyłącznie w cysternach posiadających zalegalizowany licznik do pomiaru wydanej ilości paliwa, jak również do każdorazowego przedkładania świadectwa jakości dostarczonej partii oleju opałowego.
8.      Osobą odpowiedzialną za udzielenie wyjaśnień jest Pani Ewa Potkańska
75 755 33 42.
9.      Ofertę w zamkniętej  w sposób trwały kopercie oznaczonej hasłem „SP Nr 15  - olej” – należy złożyć w  sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze przy ul. Kamiennogórskiej 9 do dnia  10.01.2023 r. godzina 15.00 lub przesłać email na adres szkoły jgsp15@wp.pl
10.  Informacje o wynikach postępowania zostanie przesłana elektronicznie lub drogą pocztową  na adres wskazany przez uczestnika postępowania.

załącznik :
załącznik nr1 (556kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Zoldi
Opublikował: Agnieszka Zoldi (20 grudnia 2022, 07:31:02)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Zoldi (11 stycznia 2023, 11:20:42)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 448