zamówienie na:

NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO – SKLEPIK SZKOLNY

zamawiający: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: konkurs ofert
nr sprawy: 1
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2015  09:30
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę  
informacja o wyborze oferty (20kB) word

Jelenia Góra,2015-07-21

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO – SKLEPIK SZKOLNY

 1. Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 34 ogłasza przetarg pisemny na wynajem w okresie od 01.09.2015r. do 30.06.2016r. pomieszczenia o powierzchni 20 m2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

 2. Cena wywoławcza z tytułu najmu lokalu wynosi : 317,00 zł brutto za 1 miesiąc.

 3. Oprócz czynszu najmu najemca płacił będzie następujące opłaty miesięcznie:  

 • energia elektryczna – ryczałt 170,87 zł.

 • ogrzewanie – ryczałt 87,80 zł.

 • woda, ścieki – za ryczałt 113,91 zł.

 • usuwanie odpadów stałych – ryczałt 56,95 zł.

 • pozostałe koszta – 40,15 zł. wg. stawek obowiązujących w Jeleniej Górze

 1. Termin wnoszenia opłat: 14 dni od chwili otrzymania faktury na konto Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze.

 2. Najemca na własny koszt dostosuje w/w lokal do aktualnych wymagań sanitarno – technicznych.

 3. Miejsce najmu można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00

 4. Prowadzona działalność gospodarcza nie może naruszać obowiązującego regulaminu szkoły.

Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 1. Ofertę należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 19 sierpnia 2015 r. do godz. 9.30

 2. Oferty zostaną otwarte w dniu 19 sierpnia 2015r. roku o godz. 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w biurze kierownika gospodarczego.

 3. O terminie zawarcia umowy uczestnik, który przetarg wygra zostanie powiadomiony telefonicznie.

 4. Pisemna oferta powinna zawierać :

 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,

 • oświadczenie ,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz projektem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

 1. Do przetargu nie zostaną zakwalifikowane oferty, jeżeli:

 • nie odpowiadają warunkom przetargu

 • zostały złożone po wyznaczonym terminie

 • nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub są niekompletne

 • są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich treści.

 1. Przetarg uważa się będzie za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

 • nie wpłynie ani jedna oferta

 • żadna oferta nie spełnia warunków zawartych w ogłoszeniu.

metryczka


Opublikował: ZSR (4 sierpnia 2015, 14:10:07)

Ostatnia zmiana: ZSR (31 sierpnia 2015, 12:33:27)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 994