zamówienie na:

Wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, o której mówi Art. 23711 Kodeksu Pracy i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 2/2016
wartość: -
termin składania ofert: 26 kwietnia 2016  09:00
wynik postępowania: Najwyżej punktowaną ofertę złożyła firma ERGONOMIKA Zakład Szkolenia i Doskonalenia BHP 98,7 pkt.  
ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZĄCE USŁUGI  Wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, o której mówi Art. 23711 Kodeksu Pracy i  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Do zadań służby bhp należeć będzie:  1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz       z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 3. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia            i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach  i dokumentacji, 6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy               i bezpieczeństwo pracowników,  7. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy                   w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych, 8. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy, 9. udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa           i higieny pracy, 10. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, 11. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków, 12. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,  a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 13. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 14. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, 15. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 16. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności         w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, 17. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań     i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami, 18. współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach, 19. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników, 20. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:              a. podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym  w odrębnych przepisach,                                                                                         b. podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy, 21. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także  w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy, 22. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Sposób rozliczania: ryczałt miesięczny – faktura za wykonaną usługę wraz z opisem podejmowanych działań.Początek świadczenia usługi : od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku.Termin składania ofert: 26 kwietnia  2016  roku do godziny 09:00.O wyborze oferty decyduje: 80% cena wykonania usługi czyli ryczałtowa kwota miesięczna wykonania usługi brutto,  20% doświadczenie dotychczasowe w świadczeniu w/w opisanych usług.
Krzysztof Raczek Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1

metryczka


Odpowiada za treść: K. Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (6 kwietnia 2016, 14:53:27)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (4 maja 2016, 12:37:32)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie zapytania cenowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 984