zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w zawodzie kierowca-mechanik

zamawiający: Zespół Szkół Technicznych 'MECHANIK' w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Przetarg w formie zapytania o cenę o wartości poniżej 30 000 euro
nr sprawy: 1 / 2017
wartość: 60 000zł
termin składania ofert: 15 grudnia 2017  09:30
wynik postępowania: zakończone 

Ogłoszenie 1/2017 o zamówieniu na dostawę
z funduszy rezerwy Ministerstwa Edukacji na 2017 rok
 wartości szacunkowej wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty                          30.000 Euro.
 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH „MECHANIK”
W JELENIEJ GÓRZE
 
58-500 Jelenia Góra, ul. Obrońców Pokoju 10
tel.075/ 75 250 31 fax 075/ 75 250 31 w 346,  e-mail:zstmechanik@onet.pl
 
OGŁASZA PRZETARG
W FORMIE ZAPYTANIA O CENĘ
na dostawę pomocy dydaktycznych
do pracowni w zawodzie kierowca - mechanik
kod wg CPV  36153100-g,
 
Przedmiot dostawy:
CZĘŚĆ I, – Pomoce dydaktyczne do pracowni  kierowca - mechanik
Termin realizacji: dostawa do siedziby Zamawiającego nie później niż do 27 grudnia 2017r.
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: drogą elektroniczną lub  w siedzibie Z.S.T. „MECHANIK” w Jeleniej Górze przy ul. Obrońców Pokoju 10.
 
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Więcierz  Kier. gospodarczy. 
 
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami – Prawo zamówień publicznych i na podstawie powyższego przedłożą: - stosowne oświadczenie, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, -dokument potwierdzający, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczony sprzęt będący przedmiotem dostawy odpowiada określonym, normom lub specyfikacjom technicznym.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena za cały przedmiot zamówienia – 100 %
 Oferta na część 1 - na całość zamówienia
Termin związania z ofertą: do 27.12.2017 r.
Termin i miejsce składania ofert: do 15.12.2017 r. godz. 930 w siedzibie Z.S.T. „MECHANIK” 58-500 Jelenia Góra, ul. Obrońców Pokoju 10
Termin i miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Z.S.T. „MECHANIK” 58-500 Jelenia Góra
ul. Obrońców Pokoju 10 ; pokój Gabinet Dyrektora ; 15.12.2017 r. o godz. 1000 
Jelenia Góra 07.12.2017 r.      


         Dyrektor
Z.S.T. „MECHANIK”
                                                                                                      mgr Piotr Iwaniec 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

I.                   Przedmiot zamówienia:
         Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych  do pracowni w zawodzie kierowca - mechanik o parametrach wymienionych w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  sklasyfikowany w CPV w grupie nr 36153100-g,
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu w części 1,  do siedziby Z.S.T „MECHANIK” na koszt własny.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną z części lub na całość nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 36 ust 1 pkt 4 i 6 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwane dalej Prawem zamówień publicznych; Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
II.                Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia do 27.12.2017 r.
III.             Opis warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
IV.              Wymagane dokumenty, które należy zawrzeć w ofercie:
Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
V.                 Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
W postępowaniu w trybie zapytania o cenę obowiązuje  forma pisemna Wykonawca może kierować zapytania drogą elektroniczną.Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość informowania wykonawców o wynikach postępowania drogą elektroniczną. Tą drogą poinformowani będą biorący udział w zapytaniu a także wykonawca, którego oferta zostanie wybrana i o terminie podpisania umowy.
VI.              Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
1. Andrzej Więcierz  Kier. Gospodarczy oraz Kazimierz Buchwald Kier. Warsztatów Szkolnych
Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły
VII.           Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres do 27.12.2017 r. od dnia składania ofert.
VIII.        Sposób przygotowania oferty.
1.      Oferta powinna zawierać:
nazwę i dokładny adres wykonawcy, ceny netto oraz brutto.dokumenty określone w  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Składana oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dopuszcza się przesłanie elektroniczne.
2.      Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (zgodnie ze statutem podmiotu).
3.      Kserokopie dokumentów uwierzytelnia się poprzez wpisanie na dokumencie treści „Poświadczam za zgodność z oryginałem”
4.       Zamawiający  uznaje oferty złożone faksem.
5.      Brak dokumentów wymienionych w punkcie IV skutkować będzie odrzuceniem oferty.
6.      Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną lub faksem.
IX.              Termin i miejsce składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać do dnia 15.12.2017 r. do godziny 930 w Z.S.T. „MECHANIK” Jelenia Góra ul. Obrońców Pokoju 10 58-500 Jelenia Góra, lub przesłać pocztą elektroniczną. Oferty, które zostaną złożone po w/w terminie będą nieważne.
Otwarcie ofert nastąpi 15.12.2017 r. o godzinie 1000 w gabinecie Dyrektora w siedzibie Z.S.T. „MECHANIK”. Oferty zostaną otwarte i odczytane zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 Prawa zamówień publicznych.
X.                 Opis sposobu obliczania ceny.
Wartość oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu wraz z montażem do siedziby Zamawiającego. Cena musi uwzględniać przepisy o podatku od towarów i usług.
Wykonawca zobowiązany jest do określenia w formularzu ofertowym ceny netto (bez podatku VAT) i ceny brutto dla każdego asortymentu oraz dla całego zamówienia.
XI.              Kryteria i sposób oceny oferty
Jedynym kryterium oceny ważnych ofert jest cena. Wygra ten Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę dla części lub całości zamówienia.
XII.           Formalności jakie musi dopełnić Wykonawca w celu zawarcia umowy.
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań przed zawarciem umowy.
XIII.        Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego.
XIV.        Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.
1. Protest wnosi się w terminie 2 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
2. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawnionyProtest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. Protest wnosi się w formie pisemnej.                                                                                                         
                                                                                     
                                                                                                       Dyrektor
                                                                                               mgr Piotr Iwaniec
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra NIP 611 000 38 99
zaprasza do złożenia ofert na poniższe zamówienie udzielane w częściach na:
dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”                     w Jeleniej Górze z Rezerwy Oświatowej Subwencji Ogólnej na 2017 r.
Opis przedmiotu zamówienia:
Część 1. Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni kierowca mechanik
Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia dla poszczególnych części w załączniku nr1
Wykonawca może złożyć ofertę na całość; na jedną lub więcej części.
Termin realizacji zamówienia: do 27.12.2017 r. od podpisania umowyMiejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK” 58-500 Jelenia Góra ul. Obrońców Pokoju 10  do 15.12.2017 r. do godz. 930 Termin otwarcia ofert: 15.12.2017r.  godz. 1000 Warunki udziału w postępowaniu: na zasadach ogólnychKryterium oceny ofert: cena brutto 100 % dla całości zamówieniaWzór oferty – załącznik Nr 1 do zapytania ofertowegoWarunki płatności – określone w projekcie umowySposób przygotowania oferty:
·        Ofertę należy sporządzić w jezyku polskim  w formie pisemnej
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Kazimierz Buchwald, Andrzej Więcierz.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. INFORMACJE OGÓLNE


 
1.        Opis przedmiotu zamówienia sporządzono poprzez podanie minimalnych lub brzegowych  wymagań       technicznych Zamawiającego  dla pomocy dydaktycznych. 
2.       Oferowane materiały i wyroby muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe  - w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi,  tj. ogólnie – dokumentu zezwalającego na wprowadzenie do obrotu. Pożądane jest , aby wyrób posiadał ważny certyfikat zgodności z Polską Normą wydany przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego lub jednostki upoważnionej , upoważniający do oznaczania wyrobów wytworzonych w najwyższej klasie i gatunku znakiem zgodności z Polską Normą < PN > lub , przy czym jeżeli w opisie przedmiotu przywołana jest dodatkowa zgodność z innym dokumentem atestacyjnym – również zgodność z tym dokumentem.
   3.    Proponowane wyroby muszą  być oferowane w gatunku I , z minimalnym okresem gwarancji jakości 24 miesięcy z wyłączeniem tych pozycji- dla których w opisie wskazano inny, minimalny okres gwarancji jakości.      
4.       Materiały i surowce użyte do produkcji posiadać muszą aktualne świadectwa higieniczności. 
    5.   Wskazane  jest ,  aby  do  oferty  została  dołączona  dokumentacja  katalogowa  lub  fotograficzna
           z zaznaczeniem  proponowanego  w  ofercie  wyrobu .
           Karty  katalogowe  w  języku  innym  niż  język  polski  winny  mieć  dołączone  tłumaczenie na język
           polski  dokonane przez  tłumacza przysięgłego.


 
6.       Transport dostawy łącznie z rozładunkiem do siedziby Z.S.T. „MECHANIK” w Jeleniej Górze,
        montaż i przeszkolenie w zakresie użytkowania (obsługi) należy skalkulować w oferowanej cenie   ryczałtowej za realizacje wybranej/wybranych części zamówienia.


 
 
  II. USZCZEGÓŁOWIENIE ASORTYMENTU DOSTAW W PODZIALE  NA JEDNĄ
CZĘŚĆ  ZAMÓWIENIA DO WYPOSAŻENIA STANOWISK W ZAWODZIE:          KIEROWCA MECHANIK  832201
 
Część I   – Pomoce dydaktyczne do pracowni w zawodzie: kierowca mechanik 832201
 
 
 
                                                                                                                                                                                   Załącznik NR 1
 
 
 
                                                                              Miejscowość. Dnia…………………………..
………………………
Pieczęć firmowa
 
Formularz Ofertowy
 
 
 
Na zakup pomocy dydaktycznych do nauczania w zawodzie
Kierowca mechanik 832201
 
 
 
 
 
Część I. 
 
Opis wyposażenia  
 
 
Lp. LINIA DIAGNOSTYCZNA DO KONTROLI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH O D.M.C. DO 3,5 T WYPOSAŻONA W NASTĘPUJĄCE URZĄDZENIA: Ilość szt. Cena netto w zł. Cena brutto w zł. 1. Urządzenia do kontroli ustawienia geometrii kół samochodów osobowych. 1     2. Urządzenie typu „szarpak” do diagnostyki zawieszenia.   1     3. Urządzenie do kontroli amortyzatorów.   1     4. Urządzenie rolkowe do kontroli sił hamowania w pojazdach o DCM do 3,5 t. 1       RAZEM:        

Łączny koszt na zakup pomocy dydaktycznych brutto wynosi …………………..

WZÓR     UMOWA Nr ….. /2017/
 
 
zawarta  dnia ……….. grudnia  2017 r. w Jeleniej Górze między:
nazwa firmy:  …………………  zwanym dalej „Dostawcą”
a:
Miastem Jelenia Góra  Plac Ratuszowy 58,  58-500 Jelenia Góra NIP 611-000-38-99
-  Zespół Szkół Technicznych„MECHANIK”    58-500 Jelenia Góra                        ul. Obrońców Pokoju 10   reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”    Pana  Piotra Iwańca
Działającego na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
Nr 0050.993.2017.VII z dnia 27 kwietnia 2017 r.
 zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”


 
W wyniku przeprowadzonej analizy cen rynkowych w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
 
§ 1
1.      Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w zawodzie kierowca - mechanik współ finansowanego ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok.
2.      Przedmiot umowy musi spełniać wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i być zgodny z przedstawioną przez Dostawcę ofertą, stanowiącą załącznik
nr 1 do umowy .
3.      Zakres rzeczowy, poza dostawą przedmiotu umowy, obejmuje transport do siedziby Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”, ul. Obrońców Pokoju 10 w Jeleniej Górze, rozładunek, montaż i przeszkolenie w zakresie użytkowania.
 
§ 2
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy w  terminie do 27 grudnia 2017 r.
 
§ 3
1.      Odbiór jakościowy i ilościowy dokonany zostanie przez Strony umowy w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”, ul. Obrońców Pokoju 10 w Jeleniej Górze,
po zakończeniu montażu i przeszkoleniu w zakresie użytkowania, poprzez podpisanie przez osoby upoważnione protokołu przekazania-odbioru przedmiotu umowy.
2.      Do momentu podpisania protokołu przekazania-odbioru za dostarczony przedmiot umowy odpowiada Dostawca.
3.      Przedstawiciel Zamawiającego - Dyrektor Szkoły mgr Piotr Iwaniec zobowiązuje się zapewnić Dostawcy pomieszczenie, w którym przedmiot umowy do czasu dokonania protokolarnego odbioru  może być zmagazynowany.
4.      Za zabezpieczenie pomieszczenia odpowiada Dostawca .
5.      O gotowości realizacji dostawy Dostawca powiadomi Zamawiającego
telefonicznie nr 75 75 222 56, 757525031, 663328860 lub drogą elektroniczną na adres zstmechanik@onet.pl  nie później niż na 2 dni przed terminem dostawy.
 
§ 4
1.      Dostawca, na swój koszt, zobowiązuje się zaopatrzyć dostarczany przedmiot umowy
w odpowiednią, w języku polskim, dokumentację, w tym: certyfikat, instrukcje użytkowania.
2.      Każdy dostarczany sprzęt i wyposażenie będzie zabezpieczony przed uszkodzeniem
na koszt Dostawcy.
 
§ 5
1.      Podstawą wystawienia faktury będzie protokół przekazania-odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust.1.
2.      Za dostarczony przedmiot umowy: Część 1 Dostawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……….. zł. (słownie: ………….) – zgodnie z załącznikiem ofertowym do umowy. Wyżej wymieniona kwota obejmuje podatek VAT i wszystkie inne elementy cenotwórcze.
3.      Zapłata należności za przedmiot umowy, zostanie dokonana w terminie do 30 dni od daty złożenia w siedzibie  Zamawiającego, Z.S.T. „MECHANIK”, 58-500 Jelenia Góra, ul. Obrońców Pokoju 10 oryginału faktury, wystawionej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz zapisami niniejszej umowy.
4.      Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze.
5.      Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.
6.      W przypadku opóźnienia terminu płatności Dostawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
 
§ 6
1.      Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres wskazany w załączniku ( nie mniej niż dwa lata)  do umowy, liczonym od momentu podpisania, bez zastrzeżeń, protokołu przekazania- odbioru przedmiotu umowy (sporządza wykonawca).
2.      Szczegółowe warunki gwarancji oraz uprawnienia Zamawiającego, w tym zakresie zawiera karta gwarancyjna oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawiony przez dostawcę.
 
§ 7
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
1)       odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Dostawcę - w wysokości 20% ryczałtowej ceny umownej,
2)       opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy -  w wysokości ustawowych odsetek, za każdy dzień zwłoki,
3)       zwłoki w usunięciu stwierdzonych usterek, wad –  w wysokości ustawowych odsetek, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie.
Wyznaczony termin na usunięcie wad nie może być dłuższy niż 14 dni .
 
 
 
§ 8
Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w następujących przypadkach:
1)       w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego,
w wysokości 20% ryczałtowej ceny umownej, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w przepisach, o których mowa, Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy .
2)       w przypadku nieterminowego uregulowania należności za odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy – w wysokości ustawowych odsetek, za każdy dzień zwłoki.
 
§ 9
1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia jej postanowień przez Dostawcę.
2.      Przez naruszenie postanowień umowy przez Dostawcę rozumie się w szczególności:
     - brak kontaktu z przedstawicielem Dostawcy,
     - nie uwzględnianie bezzwłocznie uzasadnionych uwag lub zastrzeżeń zgłaszanych przez Zamawiającego w toku wykonywania przedmiotu umowy,
     - rażące uchybienia w wykonywaniu przedmiotu zamówienia,
     - brak możliwości realizacji którejkolwiek z części przedmiotu umowy.
3.      Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Dostawcę na piśmie
do zaniechania naruszeń umowy. Nie zastosowanie się niezwłocznie Dostawcy
do wezwania upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia.
 
§ 10
1.      Prawa wynikające z niniejszej umowy nie mogą być scedowane przez Dostawcę
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2.      Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.      W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie,
w jakim umowa jest w stanie to określić.
5.      Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo, a w przypadku braku porozumienia w terminie 14 dni rozstrzygać
w drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym, właściwym dla siedziby Zamawiającego.
6.      Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Dostawcy i Zamawiającego.
 
 
 
 
 
         .........................................                                                   ...........................................
             DOSTAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Data i podpis osoby upoważnionej

 
 
 
 
 
                                                                     

 

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Szwąder-Ranalli
Opublikował: Joanna Szwąder-Ranalli (12 grudnia 2017, 10:06:46)

Ostatnia zmiana: Joanna Szwąder-Ranalli (16 lutego 2018, 08:59:15)
Zmieniono: Zakończony przetarg

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 834