zamówienie na:

Zakup i instalację 18 sztuk chwytaków na drzwiach ppoż. wraz z instalacją przycisków zwalniających na każdej kondygnacji, instalacją dwóch central zamknięć ogniowych i wpięcia całości w istniejący system alarmu p.poż.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 3/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 września 2018  15:00
wynik postępowania: Wpłynęły dwie oferty: Bielak Systemy – Grzegorz Bielak - 100 punktów, JACERS – Jacek Rajewski - 31,7 punktów. Wybrano ofertę: Bielak Systemy – Grzegorz Bielak. 
   Zapytanie ofertowe nr 3/2018


I. ZAMAWIAJĄCY
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7. 
Jednostka budżetowa Miasta Jeleniej Góry

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Instalacja 18szt chwytaków na drzwiach ppoż.
Instalacja Przycisków zwalniających na każdej kondygnacji.
Instalacja 2szt central zamknięć ogniowych na dwóch klatkach schodowych A i B.
Instalacja okablowania przewodem niepalnym w korytach lub rurkach instalacyjnych naściennych do każdego chwytaka elektromagnetycznego. 
Integracja Central zamknięć ogniowych z obecnie zamontowanymi dwoma centralami oddymiania oddymiania RZN 4404-M.
Integracja systemu zamknięć ogniowych z obecnie zamontowanym systemem SAP Elktron FAP54.
Wykonie dokumentacji powykonawczej.
Gwarancja 2 lata

Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania prac do 31.10.2018r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
- zawierać cenę brutto, uwzględniającą materiały i robociznę,
- zawierać informację o gwarancji.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bursa1@jeleniagora.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7 58-500 Jelenia Góra,  do dnia 14 września 2018 roku. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  17 września 2018 roku, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Bursy
oraz na stronie internetowej pod adresem: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl
3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 80%
2 – Udokumentowane doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych usług. 20%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Raczek: telefonicznie 756453270 lub osobiście w siedzibie Bursy w godzinach 9:00-15:00.
                           

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (6 września 2018, 15:00:32)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (17 września 2018, 15:38:55)
Zmieniono: Wprowadzenie rozstrzygnięcia zapytania cenowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 630