zamówienie na:

Wycinkę uschniętego świerka o obwodzie ok 88 cm .i wysokości ok. 8,5 metra; Uschniętego świerka o obwodzie ok 78 cm .i wysokości ok. 7 metrów. Konaru dębu na wysokości około 8 metrów, grubości około 60 centymetrów, zwisającego nad dachem budynku.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 4/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 września 2018  15:00
wynik postępowania: Najtańszą ofertę spełniającą kryteria złożyła firma Bioarbor Janusz Płocidem Groblice, którą wybrano na realizację wycinki. 
   Zapytanie ofertowe nr 4/2018


I. ZAMAWIAJĄCY
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7. 
Jednostka budżetowa Miasta Jeleniej Góry

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wycinka (na mocy decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego):
o Uschniętego świerka o obwodzie ok  88 cm .i wysokości ok. 8,5 metra;
o Uschniętego świerka o obwodzie ok  78 cm .i wysokości ok. 7 metrów.
o Konaru dębu na wysokości około 8 metrów, grubości około 60 centymetrów, zwisającego nad dachem budynku.
o Uprzątnięcie gałęzi i pozostałości po wycince. Drewno po wycince zostanie przekazane potrzebującym pracownikom Bursy.
o Warunkiem rozpatrzenia oferty jest prowadzenie działalności gospodarczej 
i wystawienie faktury za usługę dla Bursy.
o Oferent musi też posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania prac do 05.10.2018r. przy czym dokładny termin wycinki musi być uzgodniony z dyrektorem Bursy.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
- zawierać cenę brutto, uwzględniającą całość kosztów
- zawierać kopię ubezpieczenia OC.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bursa1@jeleniagora.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7 58-500 Jelenia Góra,  do dnia 18 września 2018 roku. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  19 września 2018 roku, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Bursy
oraz na stronie internetowej pod adresem: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl
3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 80%
2 – Udokumentowane doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych usług. 20%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Raczek: telefonicznie 756453270 lub osobiście w siedzibie Bursy w godzinach 9:00-15:00.
                           

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (7 września 2018, 15:54:54)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (19 września 2018, 12:47:04)
Zmieniono: Wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 645