zamówienie na:

Roczny przegląd 12 sztuk gaśnic, w tym 11 sztuk do gaszenia pożarów A, B, C i 1 sztuka do gaszenia pożarów A, F. Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego 23 punktów zgodnie z PN-EN 1838:2005

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 5/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 23 października 2018  15:00
wynik postępowania: Najniższą cenowo i spełniająca wszystkie kryteria ofertę złożył Spec-Poż Serwis Przeciwpożarowy Jelenia Góra  
   Zapytanie ofertowe nr 5/2018


I. ZAMAWIAJĄCY
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7. 
Jednostka budżetowa Miasta Jeleniej Góry

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

o Roczny przegląd 12 sztuk gaśnic, w tym 11 sztuk do gaszenia pożarów A, B, C i 1 sztuka do gaszenia pożarów A, F.
Roczny przegląd hydrantów wewnętrznych – 8 sztuk, zgodnie z PN-EN 671-3:2002
o Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego 23 punktów zgodnie z PN-EN 1838:2005

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania prac do 08.11.2018r. przy czym dokładny termin przeglądu i pomiarów, musi być uzgodniony z dyrektorem Bursy.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
- zawierać cenę brutto, uwzględniającą całość kosztów

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bursa1@jeleniagora.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7 58-500 Jelenia Góra,  do dnia 23 października 2018 roku. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  24 października 2018 roku, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Bursy
oraz na stronie internetowej pod adresem: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl
3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 80%
2 – Udokumentowane doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych usług. 20%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Raczek: telefonicznie 756453270 lub osobiście w siedzibie Bursy w godzinach 9:00-15:00.
                           

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (15 października 2018, 13:10:54)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (24 października 2018, 14:41:29)
Zmieniono: Wprowadzono rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 588